29 C
Willemstad
• dinsdag 26 september 2023

Democracy now! | Monday, September 25, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Belangenverstrengeling Silvania in de schaduw van het pokerlicht?

Redactioneel commentaar | Dick Drayer - Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De aankondiging vandaag van een groot gokgerelateerd evenement op Curaçao werpt vragen op over de rol van de...

PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

door het oog van een cameraman | Tim van Dijk WILLEMSTAD – In de diepe schaduw van Willemstad’s bruisende leven schuilt een stille pijn, vergelijkbaar met een gebit...

PBC | Curaçao Medical Center onder druk om afsprakensysteem te verbeteren na herhaalde oproep van Gezondheidsinspecteur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Gezondheidsinspecteur, professor Keli, heeft opnieuw aandacht gevraagd voor patiënten die wachten op een afspraak bij het Curaçao Medical Center. In een brief aan...

PBC | Uitgezette huurders van een FKP-huis krijgen aanzienlijke schadevergoeding

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een huurder van een FKP-huis in Curaçao krijgt bijna 120.000 gulden schadevergoeding nadat hij volgens de rechter ten onrechte zijn huurwoning was uitgezet. De...
- Advertisement -spot_img

AD | RvA: ‘Een streng leenbeleid’

HomeMediaAD | RvA: ‘Een streng leenbeleid’
Raad van Advies RvA | Jeu Olimpio

Willemstad – ‘Een streng leenbeleid’. Dat adviseert de Raad van Advies de regering. En áls er wordt geleend in principe alleen voor het plegen van investeringen.

Dat staat te lezen in de Algemene Beschouwing bij de landsbegroting 2019 van Curaçao, zoals in handen van en geanalyseerd door het Antilliaans Dagblad.
,,Gelet op het risico voor de overheidsbegroting vanwege de toenemende staatsschuld waarbij de verdiencapaciteit van de overheid achterloopt als gevolg van de tegenvallende economische groei wordt de overheid in overweging gegeven – naast dat volop inspanning gepleegd dient te worden voor het op gang brengen van structurele economische groei – een streng leenbeleid te voeren door slechts in hoogst noodzakelijke gevallen leningen aan te gaan (voor investeringen), totdat het aflossingspotentieel van de overheid voldoende is.

Om gestalte te geven aan een streng leenbeleid en om dit beleid te waarborgen wordt de regering – zoals reeds geadviseerd door de raad in zijn advies van 28 augustus 2017 inzake de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2018 – wederom geadviseerd op korte termijn een schuldquotenorm vast te stellen en deze in de wet te verankeren.”

De raad wijst erop dat uit ‘Economische indicatoren 2010-2017’ van de Nota van Financiën blijkt dat de overheidsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) in 2017 al is opgelopen tot boven de 50 procent. Dit percentage zal gezien de verwachte beperkte groei van het bbp (lees: de economie) en de verdere toename van de schulden de komende jaren naar verwachting nog verder oplopen, terwijl het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor kleine, open en kwetsbare economieën als die van Curaçao een maximale staatsschuld van 40 procent van het bbp adviseert.

,,De steeds toenemende staatsschuld waaruit toenemende rentelasten en aflossingsverplichtingen voortvloeien voor de overheid, in combinatie met een stagnerende economie kan bij ongewijzigd beleid een adequate uitvoering van de overheidstaken op termijn (verder) in gevaar doen komen.”

De regering-Rhuggenaath geeft aan dat de kaders voor het lenen al beperkt zijn tot investeringen conform de normen (onder andere de rentelastnorm) opgenomen in de Rijkswet financieel toezicht (Rft). In dat kader kan de regering zich vinden in de stelling dat niet alleen aan de rentelastnorm getoetst moet worden, maar dat óók de schuldpositie houdbaar moet zijn.

,,Echter de regering vindt het opmerkelijk, de invulling welke de Raad van Advies schijnt te geven aan de toepassing van het houdbaarheidscriterium”, aldus het officiële document van het kabinet. ,,Namelijk dat naast renteverplichtingen ook aan aflossingen meerjarig voldaan moet worden. Dat een land een schuldpositie heeft en houdt en telkens herfinanciert is normaal.”

Hierbij verwijst de regering ook naar een eerder advies van de raad om de schulden per 2020 niet af te lossen, maar te herfinancieren. Voorts bericht de regering dat indien te zijner tijd een schuldquotenorm wordt ingevoerd, deze uit zal gaan van de voor het land geldende omstandigheden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

3 reacties

 1. Jammer dat ook hier weer bij de RvA het besef ontbreekt dat lenen onder de huidige regelgeving ook enkel kan om investeringen te doen.
  Voor de beoordeling van de vastgestelde begroting van een land en een vastgestelde verordening tot wijziging van de begroting hanteert het college de volgende normen:
  a. de in de begroting en de meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de gewone dienst worden gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen;
  b. de in de begroting en de meerjarige begroting opgenomen uitgaven op de kapitaaldienst worden gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen, rekening houdend met de verwachte ontvangsten uit de opbrengst van geldleningen;
  c. de rentelastnorm wordt niet overschreden.
  2 Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende aspecten betrokken:
  a. in de begroting en de meerjarige begroting zijn alle verwachte uitgaven en verwachte ontvangsten opgenomen;
  b. de in de begroting opgenomen ontvangsten en uitgaven worden toereikend toegelicht;
  c. de begroting is zodanig ingericht dat zij voldoet aan de criteria van ordelijkheid en controleerbaarheid.
  3 Bij de begroting wordt een uiteenzetting verstrekt van de financiële toestand van het land.
  De gewone dienst, dient altijd in evenwicht te zijn, niet het geval op het moment, dit zijn geen investeringen enkel lopende kosten. Daarnaast mag dan op de kapitaaldienst wel een deel gedekt worden door geldleningen, uitgaven op de kapitaaldienst zijn inderdaad investeringen!!! Dan gelden er regels voor het aantrekken van geldleningen op de kapitaaldienst en geldt eveneens de rentelastnorm.

 2. Een advies dat eerder gericht is op verdere krimp i.p.v. “het op gang brengen van structurele economische groei.” Het advies lijkt regelrecht gekopieerd uit de handleidingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), een instelling dat Curaçao al veel ‘zegeningen’ heeft gebracht. Het gehel is gebaseerd op een verouderd neoliberaal model, waarvan toepassing in praktijk bewezen heeft dat het eisen van ‘condities’ voordat er geleend kan/mag worden, niet tot duurzame ontwikkeling leidt. RvA adviseert ook het vaststellen van een schuldquotenorm in de wet te verankeren. Terecht geeft de overheid aan dat deze schuldquotenorm uit moet gaan van de voor het land geldende omstandigheden. De ‘juristen’ die in de RVA zitten, zouden er beter aan doen om wetgeving te introduceren dat corruptie (ook in de overheid) tegen gaat en ook ‘kapitaalvlucht’ bestrijd. Daarnaast moet de overheid de praktijken van woekeraars die parasiteren op het lenen aan mensen in financiële nood, aanpakken.

 3. In de Raad van Advies zit Wilfried Flocker, samen met Dennis Dambruck als toezichthouders bij de UNA verantwoordelijk voor het door de rechter teruggedraaide ontslag van decaan Miguel Goede dat de universiteit miljoenen heeft gekost.

  In dit corrupte boevennest kan Flocker vervolgens gewoon aanblijven als lid van de Raad van Advies!

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties