26 C
Willemstad
• maandag 5 december 2022

Extra | Journaal 2 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, December 1, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 1 december 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertentie -

Democracy now! | Wednesday, November 30, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 30 november 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

CN | 1xBet dichterbij officieel faillissement

Met PG advies | Eric Mertens - CasinoNieuws.nl Ruim een jaar geleden werd online goksite 1xBet failliet verklaard door een rechter op Curaçao. Het bedrijf ging in beroep...

Democracy now! | Tuesday, November 29, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Silvania verlengt fiscale sanering

‘Harde maatregelen nodig om belastingschuldigen te laten voldoen’

Foto Antilliaans Dagblad

Willemstad – Continuering van de belastingsaneringsregeling tot het jaareinde, zoals eerder in werking gesteld door Financiënminister Javier Silvania (MFK), zal voor de Curaçaose schatkist naar verwachting zo’n 11,6 miljoen gulden aan extra belastinginkomsten genereren; met de mogelijkheid dat dit bedrag oploopt tot 16,2 miljoen.

Zo leest het Antilliaans Dagblad in de toelichting op de ‘Richtlijnen ter invordering van openstaande schulden bij de Ontvanger’, althans de verlenging van de werking hiervan. Op 1 november jongstleden werd het besluit daartoe ondertekend. De verlenging is nu tot en met 31 december 2021.

,,Toevoeging van de sociale premies aan de werkingssfeer van de saneringsregeling zal naar verwachting, evenals bij de belastingen, een positief effect hebben op de opbrengsten op zowel korte als lange termijn”, aldus de toelichting. Ook hier geldt ‘dat nog veel achterstallige aanslagen moeten worden opgelegd’.

,,Door de huidige druk op de sociale fondsen zijn ook voor de sociale premies compliance verhogende maatregelen noodzakelijk om de premieopbrengsten te verhogen. Met de verruiming van de werkingssfeer en verlenging van de geldigheidsduur wordt hierin voorzien”, melden de Richtlijnen van Silvania.

De sociale premies worden door de Ontvanger geïnd. In tegenstelling tot belastinginkomsten vloeien de socialepremieontvangsten niet naar de overheidskas, maar worden ze aan de Sociale Verzekeringsbank SVB overgedragen ter beheer van de fondsen.

De meeropbrengsten voor sociale premies worden op jaarbasis vanaf 2021 op 19 miljoen gecalculeerd, aldus de minister. Het doel is het realiseren van 19 miljoen (+2,5 procent) meeropbrengsten in 2021, 2022 en 2023 ten opzichte van het niveau van 2020.

Op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus lijkt dit vooralsnog ‘een haalbare doelstelling’, vervolgt de bewindsman. Dit betekent voor het huidige begrotingsjaar een realisatie van de premieopbrengsten die 44,4 miljoen hoger ligt dan oorspronkelijk begroot.

Terug naar de belastingen. In de Richtlijnen is een tabel opgenomen waarin de verwachte meeropbrengsten aan belastingen zijn samengevat inclusief een inschatting van de realisatiekans van het betreffende scenario.

De realisatiekans van het ‘positieve scenario’ wordt het hoogst ingeschat (namelijk 50 procent). Dit mede op basis van de ervaringen met ‘hardere invorderingsmaatregelen’ in de eerste helft van 2019 (onder toen nog Financiënminister Kenneth Gijsbertha van MAN, red.).

,,Het is bekend dat harde maatregelen vaak noodzakelijk zijn om belastingschuldigen ertoe te bewegen hun belastingschulden te voldoen.” De beperkte invorderingscapaciteit vormt echter het voornaamste risico voor de realisatie van dit scenario, aldus de toelichting op de Richtlijnen van Silvania.

Het ‘neutrale scenario’ (met een ingeschatte realisatiekans van 30 procent) vraagt relatief weinig additionele inspanningen van de invorderaars. De betekening van dwangschriften door de deurwaarders wordt voortgezet, wat nog tot een beperkte instroom van nieuwe saneringsaanvragen zal leiden.

Het ‘negatieve scenario’ (met een ingeschatte realisatiekans van 20 procent) is volgens de Richtlijnen het minst waarschijnlijk. ,,Ook na 12 oktober 2021 worden nog saneringsaanvragen ontvangen. Toch is dit scenario als minimum uitgangspunt opgenomen.”

Alles bij elkaar gaat het dan om zo’n 11,6 miljoen aan extra belastinginkomsten, mogelijk loopt dit op tot 16,2 miljoen. Aldus de financiële paragraaf van de toelichting.

‘Grote achterstanden in opleggen aanslagen’
Hoewel het resultaat van de compliance-verhogende maatregelen op de belastingopbrengsten ‘significant is’, staat in de toelichting te lezen, hebben zij ‘slechts een zeer beperkte invloed op de totale omvang van het invorderingsbestand’.

,,Dit komt mede door de grote achterstanden in het opleggen van aanslagen die momenteel door de Inspectie der Belastingen worden weggewerkt.” De toelichting van het door minister Silvania ondertekende document legt uit: ,,Aan de toename van het openstaande saldo omzetbelasting (ob) en onroerendezaakbelasting (ozb) blijkt bijvoorbeeld dat voor deze belastingmiddelen in de maand september 2021 grote aantallen aanslagen zijn opgelegd. Het deel van de voorraad aanslagen dat middels saneringsregelingen wordt afgedragen, wordt derhalve weer meer dan aangevuld met nieuwe aanslagen met een hoge invorderingskans.”

De ‘vrees’ dat de saneringsregeling tot een afname van belastingopbrengsten op langere termijn zal leiden, vervolgt de toelichting op de Richtlijnen, kan hiermee worden weggenomen. De saneringsregeling biedt daarentegen welwillende belastingplichtigen de gelegenheid om ‘schoon schip’ te maken met het verleden en zich vanaf nu aan de fiscale verplichtingen te houden.

Het voldoen aan de fiscale verplichtingen gedurende 48 maanden na het afsluiten van de saneringsregeling is tevens een voorwaarde die wordt gesteld aan de saneringsregeling en die hiermee een waarborg biedt voor de belastingopbrengsten voor de komende jaren.

Fikse korting bij ‘betaling ineens’
In juli kwam Financiënminister Silvania met de Richtlijnen ter invordering van openstaande belastingschulden, waarmee onder voorwaarden ‘sanering’ wordt verleend van oude belastingaanslagen bij ‘betaling ineens’. Doel was belastingachterstanden in te lopen en de lege overheidskas van Curaçao zoveel mogelijk te vullen. Tegelijkertijd kunnen belastingschuldigen een beroep doen op sanering (lees: korting) ‘ter finale kwijting’ van de openstaande en achterstallige belastingverplichtingen.

In een tabel wordt uitgelegd hoe de sanering plaatsvindt. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen schulden tot 100.000 gulden en een belastingschuld van méér dan een ton. In het eerste geval bedraagt, bij betaling ineens van 60 procent van de schuld, de ‘sanering’ 40 procent. Dit loopt af naarmate minder ineens wordt betaald, want als bijvoorbeeld de helft direct wordt voldaan, is de korting 30 procent.

Heeft iemand bij de Ontvanger méér dan een ton belastingschuld en betaalt hij in één keer 70 procent, dan heeft deze persoon/zaak recht op 30 procent ‘sanering’. Ook dit loopt af: 60 procent ineens voldoen levert een korting op van 25 procent.

Het betreft hier belastingaanslagen met een dagtekening van 31 december 2020 en ouder. ,,De betaling dient, na ondertekening van het verzoek tot sanering, terstond aan de Ontvanger te worden voldaan.” En: ,,Indien na de betaling ineens een schuld resteert, kan voor het restant een betalingsregeling worden getroffen voor een periode tot maximaal 48 maanden.”

De belastingschuldige zal afzien van zijn recht om in bezwaar en/of beroep te gaan en ingediende bezwaarschriften worden geacht te zijn ingetrokken. De sanering wordt overigens pas verleend op het moment dat de belastingschuldige voor een aaneengesloten periode van 48 maanden heeft voldaan aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen. ,,Hiermee wordt getracht belastingschuldigen te motiveren naar de toekomst toe wel te voldoen aan hun fiscale verplichtingen.”

De ‘eerste saneringsregeling’ gold voor een periode van drie maanden. De termijn kon door de minister nog wel worden verlengd. Dat is nu per 1 november gebeurd tot en met 31 december 2021.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -