25.9 C
Willemstad
• zondag 26 maart 2023

PBC | Zomertijd in Nederland

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De zomertijd is dit weekend weer ingegaan in Nederland. In de nacht van zaterdag op zondag is de klok een uur vooruit gezet en...

Column Youp | Stropdas

En opeens zijn de dassen in het nieuws. Aan alle talkshowtafels verschenen dassendeskundigen om te praten over de ondermijnende dieren die de NS een enorme financiële strop...

NTR | Arubaanse Elize helpt slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië

Melissa Stamper Bij het zien van de beelden van de aardbeving in Turkije en Syrië, wilde de 8-jarige Elize eerst zelf in een vliegtuig stappen om daar te...
- Advertentie -

NTR | Nathan gearresteerd tijdens carnaval om outfit: ‘De politie is homofoob’

John Samson Gearresteerd worden omdat je als man hakken en make-up draagt tijdens carnaval? Op Curaçao beschuldigt Nathan (28) de politie van homofobie. “Mijn vertrouwen in de politie...

PBC | Sociaal-Economische Raad Curaçao keurt nieuwe gokwet goed maar blijft kritisch

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad van Curaçao heeft de nieuwe gokwet, de Landsverordening op de Kansspelen, goedgekeurd, maar blijft kritisch en pleit voor volledige transparantie. De...

PBC | Strandgangers opgelet: Portugees oorlogsschip gesignaleerd aan zuidkant van Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur waarschuwt voor de aanwezigheid van het Portugees oorlogsschip aan de zuidkant van Curaçao. Bezoekers van het strand...

PBC | CBCS: Vertraging economische groei verwacht

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) voorspelt dat de economische groei in de monetaire unie in 2023 zal vertragen, vanwege een verwachte...
- Advertentie -

Ingezonden | Ongekend onrecht (2)

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Kenneth Martis (PIN) aan het woord.

Alvorens te reageren op de inhoud van het ingezonden stuk van 19 februari jongstleden in het Antilliaans Dagblad van de heer George Lichtveld, is het van belang vast te stellen wat mevrouw Suzy Camelia-Römer heeft verklaard tijdens het radioprogramma van de heer Dwight Rudolfina, ‘Punto di Enfoke’, bij Radio MAS.

Camelia-Römer heeft volgens een publicatie in het AD van 16 februari tijdens het programma verklaard dat tijdens een pandemie- situatie zoals deze waarin de autonome Caribische landen van het Koninkrijk zijn beland, Nederland (lees: het Koninkrijk) de plicht heeft direct financiële hulp aan de Caribische landen te verlenen op basis van de regeling voor onderlinge bijstand en de waarborgfunctie.

Het voorgaande houdt in dat de Koninkrijksregering de plicht heeft de landen te ondersteunen zonder deze steun te binden aan vergaande voorwaarden die ontoelaatbaar zijn. Dit standpunt ontleent Camelia-Römer aan artikel 43 lid 2 van het Statuut. Ook tegen het feit dat drie personen zonder enige kennis of binding met de eilanden vanuit Den Haag, in een Nederlandse rechtspersoon zullen worden benoemd om zelfstandig invulling te geven aan de inhoud en implementatie van maatregelen die van toepassing zijn op Curaçao, heeft Camelia- Römer ernstige bedenkingen. Temeer nu reeds vaststaat dat bepaalde maatregelen van het Landspakket zullen leiden tot expliciete toename van de armoede onder de Curaçaose bevolking.

Deze personen zullen na de inwerkingtreding van het Coho (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling) en het Landspakket over de lokale hervormingen gaan beslissen, zonder dat Curaçao, Sint Maarten en Aruba daar invloed op uit kunnen uitoefenen.

Ook hiermee kan Camelia-Romer zich niet verenigen. Haar bezorgdheid baseert zich op de gevolgen van de voorgenomen zware bezuinigingsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de financiële steun die Nederland biedt, en die bij uitvoering ervan de on- en minvermogenden van ons eiland meedogenloos hard zullen treffen. Zij is dan ook de mening toegedaan dat de door de regering aanvaarde maatregelen onvoldoende zijn onderhandeld en ten gevolge hiervan tot een ‘ongekend onrecht’ zullen leiden.

Volgens Camelia-Römer heeft Nederland onder de huidige financiële crisis, mede veroorzaakt door de pandemie, geen andere keuze dan de eilanden, in bijzondere crisistijden zoals nu, tegen normale financieringscondities bij te staan. Met de waarborgfunctie wordt gedoeld op het bepaalde in artikel 43, tweede lid van het Statuut van het Koninkrijk, dat luidt: ,,Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk”.

Volgens haar geldt deze bepaling niet alleen wanneer het Nederland uitkomt, maar ook wanneer ingrijpen noodzakelijk is ter bescherming van de autonome landen en deze bescherming Nederland geld kost. In casu kan ‘ongekend onrecht’ dan ook worden gedefinieerd als ‘een onovertroffen grove inbreuk op rechtvaardigheid gelijk aan een oneerlijke verdeling van voorrechten en goed’.

Camelia-Römer heeft als staatsrechtjurist het recht een interpretatie te geven aan de voorwaarden opgenomen in het Coho. De lezer of radioluisteraar kan en mag van mening verschillen met Camelia- Römer. Dit ontneemt haar echter het recht niet om een eigen mening te hebben die zij bovendien nogmaals in de Amigoe van 17 februari nader heeft toegelicht. Zij is een voorstander van het verder uitbouwen van de relatie met de landen Nederland, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden op talrijke gebieden op basis van gelijkwaardigheid.

Dit heeft zij tijdens haar regeerperiode steeds genoegzaam bewezen. Dan nu de reactie van de heer Lichtveld: George Lichtveld, geen politiek leider of kandidaat op een lijst, maar wegens fraude bij het postbedrijf veroordeelde opinieschrijver, meent de opportunistische wijsheid te hebben om over zaken waarover bij hem het oordeelvermogen ontbreekt iets te schrijven.

Dat George Lichtveld er nooit genoeg van zal hebben om Camelia-Römer onrecht te doen is al een tijd duidelijk. Immers, vanaf het moment dat de ‘toezichthouders’ (stichting Sona bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis) die voor de forse betalingen aan Lichtveld wegens onbekende diensten gevraagd werden om verantwoording af te leggen, wist George dat hij weer betrapt werd op oneigenlijk en bedenkelijk verdienen uit overheidskas.

Wanneer we nu de zakelijk onderbouwde uitleg van Camelia- Römer plaatsen naast de hysterische reactie van Lichtveld – geschreven op een minachtende, geringschattende en beledigende toon – dan roept deze reactie de volgende vraag op: verdient de mening van de heer Lichtveld enige waarde wanneer hij keer op keer blijkt niet in staat te zijn de in zijn ingezonden stukken gevoerde stellingen met objectieve argumenten te onderbouwen? Ik dacht van niet.

De ingezonden stukken van de heer Lichtveld doen mij terugdenken aan het jaar 1990 toen de Raad van Beroep in ambtenarenzaken zijn ontslag als directielid van de Landsradio bekrachtigde. Reeds in 1990 wees de voorzitter van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken hem op de juiste spelregels die gelden wanneer je als ondergeschikt directielid van een overheidsdienst kritiek wenst te uiten tegen je superieur, destijds de minister van Verkeer en Vervoer.

Alhoewel Camelia-Romer niet de werkgever is van de heer Lichtveld blijft het advies van de voorzitter van de Raad van Beroep ook in casu van onschatbare waarde.

,,Die kritiek moet wel zakelijk zijn en van argumenten voorzien en mag niet minachtend, geringschattend of beledigend zijn.”

De door Lichtveld geuite kritiek voldeed destijds niet aan deze eisen, oordeelde de raad. Thans jaren later kan geconstateerd worden dat George Lichtveld zijn les niet heeft geleerd en waarschijnlijk ook nooit meer zal leren leven met het feit dat hij wegens fraude in een strafzaak is veroordeeld. Immers ook in deze reactie overschat de heer Lichtveld, net als destijds zijn positie binnen het staatsbestel, zijn positie binnen een overheidsbedrijf (postbedrijf) en zijn huidige positie als burger binnen onze gemeenschap en is hij niet in staat om zich bij kritiek bewust te zijn van zijn woordkeus.

Ook in dit geval overschrijdt hij de grenzen van hetgeen betamelijk is en aldus doende zijn geloofwaardigheid.

Kenneth Martis (vicevoorzitter namens het bestuur van Partido Inovashon Nashonal, PIN),
Curaçao

Artikel delen

9 reacties

 1. ,,Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk”.

  Goed dat de heer Martis dit zegt en dat Suzy het heeft gezegd. We kunnen toch wel concluderen dat Curacao eigenlijk nooit een deugdelijk bestuur heeft gehad. Dit is o.a. ook te wijten aan mw Suzy zelf. We hopen met Coho dat dit wel zal gebeuren! Dank je wel meneer Martis voor de clarificatie!

 2. Het epistel van Kenneth Martis komt typisch uit de koker van Suzy Römer ‘in persona’. Maar als goed juriste weet ze dat het beter is om je door een ander te laten ‘verdedigen’, in casu Kenneth Martis, die al PIN woordvoerder het lef om te suggereren dat hij samen met S.R. en haar partij de “on- en minvermogenden” tegen groot onrecht wil ‘beschermen’.

  Wat hebben jullie gedaan aan de exorbitante salarissen van grootste ONV grootgraai veelverdieners zoals Paul de Geus, Philip Martis (familie?), Yamil Lasten, Franklin Sluis, enz. enz.

  Het nu kunnen richten van de PIN-pijlen op George Lichtveld komt K.M. en S.R. goed uit. Het is een beproefde afleidingstactiek om hun eigen praktijken te verdoezelen. Maar die poging slaagt niet. Het is alom bekend hoe PIN en in het bijzonder S.R. middels Family & Friends miljoenen, die van de gemeenschap waren, weg heeft laten vloeien.

 3. Netjes en feitelijk @ Rudy

  Wijs ze maar kordaat op de vele “logical fallacies, of terwijl drogredenen waarmee dit schrijfsel doorspekt is!

  Argumentum ad hominem en Argumentum ad populum en veel cherry picking, hebben geen enkele ontkrachtende waarde op de stellingen van de heer Lichtveld.

 4. Geachte heer Martis,

  Voor lid 2 komt lid 1 van een artikel, wellicht is het goed om dat ook een keer te lezen. Het waarborgen en verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur is primair een aangelegenheid van het land. De waarborg functie – genoemd in lid 2 – van het Koninkrijk ziet toe op dezelfde onderwerpen. Waar leest u dat Nederland ongecontroleerd geld moet overmaken?

  (….) Temeer nu reeds vaststaat dat bepaalde maatregelen van het Landspakket zullen leiden tot expliciete toename van de armoede onder de Curaçaose bevolking (….) Kunt u de lezers uitleggen waarom dat dit vaststaat? Op basis waarvan? Kunt u het gebruik van het woord expliciet nader duiden?

  (….) de voorgenomen zware bezuinigingsmaatregelen die gekoppeld zijn aan de financiële steun die Nederland biedt, en die bij uitvoering ervan de on- en minvermogenden van ons eiland meedogenloos hard zullen treffen (….) Welke bezuinigingsmaatregelen gaat deze groep treffen? De (noodzakelijke) bezuinigingsmaatregelen zorgen er juist voor dat we met z’n allen weer een beetje in balans komen. Het verschil tussen arm en rijk is te groot in onze samenleving.

  (….) In casu kan ‘ongekend onrecht’ dan ook worden gedefinieerd als ‘een onovertroffen grove inbreuk op rechtvaardigheid gelijk aan een oneerlijke verdeling van voorrechten en goed’ (….) Ik probeer u te begrijpen wat de relatie is met het door u meerdere malen genoemde artikel in het Statuut. Zou u ons als lezers dit kunnen uitleggen?

  De rest van uw betoog is is vooral gericht op ‘het op de man spelen’. Dat is niet sjiek en een man van uw statuur onwaardig. Lichtveld is inderdaad niet van onbesproken gedrag, maar dat maakt zijn observaties niet minder waar.

  Ik wens u, uw partijleider en de kandidaten op de lijst van PIN veel succes bij de komende verkiezingen. Misschien is het een teleurstelling voor u, maar mijn stem krijgt PIN niet.

 5. Normaal laat Sushi Suzy Alvin Daal, haar schootschondje, voor haar de vuile was doen in de media.

  Nu laat echter de nobody Kenneth Martis zich daarvoor misbruiken.

  Is Alvin Daal soms weer naar een landbouwbeurs in Nieuw Zeeland, op kosten van de belastingbetaler?

 6. “Reeds in 1990 wees de voorzitter van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken hem op de juiste spelregels die gelden wanneer je als ondergeschikt directielid van een overheidsdienst kritiek wenst te uiten tegen je superieur, destijds de minister van Verkeer en Vervoer.”
  Dus deze brief is eigenlijk gewoon een vorm van intimidatie om ervoor te zorgen dat iedereen op Curacao zich aan de spelregels houdt die opgesteld zijn door onze “toppers”. Onze “toppers” die er zelf niet voor terugdienzen om ongegeneerd te reizen, famieleden in dienst te nemen en allerlei projecten op kosten van de belastingbetaler te starten (zoals een hellingsbaan op grote knip).

  Vraag aan Kenneth Martis: als mevrouw Romer dan zo een goede jurist is, waarom wordt zij dan nooit buiten Curacao om haar mening gevraagd? Juist in deze tijd van globalsering en remote working, is het verbazingwekkend dat Romer (en andere “toppers”) geen onderdeel uit maakt van internationale overleg organen. Wellicht is zij minder goed dan u zelf denkt?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -