27.3 C
Willemstad
• zondag 28 november 2021 04:11

Laatste reacties

- Advertentie -

VBC blij met meer aanbieders bvz

VBC-PerslogoWillemstad – Het heeft lang heeft geduurd voordat de reparatiewetgeving bvz (basisverzekering ziektekosten) tot stand is gekomen.

Advertentie

Maar desalniettemin is het volgens het georganiseerde bedrijfsleven van Curaçao ‘een goede zaak’ dat de regering het uitgangspunt wenst te honoreren dat iedereen tegen de gevolgen van ziektekosten verzekerd moet zijn zónder dat een verschuiving plaatsvindt van private of anderszins verzekerden naar publieke verzekeraars.
Zo meldt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in de jongste Newsletter.

,,Bij de in februari 2013 ingevoerd bvz-wetgeving was dit niet het geval en met de reparatiewetgeving is het de bedoeling dat dit (terecht) wordt rechtgetrokken.”

Dit biedt perspectief om een evenwichtige afweging te maken welk ziektekostenstelsel gekozen gaat worden bij invoering later van een algemene ziektekostenverzekering (AZV): een model waarbij sprake is van uitvoering door meerdere onderling met elkaar concurrerende private verzekeraars (het Nederlandse model) een stelsel waarbij sprake is van één (overheids)orgaan (het Arubaanse model); of een variant van deze twee systemen.

VBC: ,,Als de regering consistent is, ligt het concurrentiestelsel voor de hand. Immers, volgens het regeerprogramma is gekozen voor mededinging (concurrentie) als economisch regulerend instrument.”

- Advertentie -

De reparatiewetgeving bvz is hier ook op gebaseerd, meent de VBC.
Naar oordeel van de werkgeversorganisatie zou dit de juiste keuze zijn. Een logisch gevolg hiervan is dat zo snel mogelijk de markt opengesteld wordt voor private verzekeraars om ook het basisziektekostenverzekeringspakket aan eenieder aan te bieden.
Op deze wijze wordt een ‘level playing field’ geschapen.

Verhoging premiedruk ‘foutieve keuze’
Opvallend is wel, vervolgt de Newsletter, dat de regering gemeend heeft het voorzieningenpakket uit te moeten breiden en de premie van gepensioneerden te verlagen.
Financiering van deze voorstellen zal geschieden door de premiedruk voor werkenden te verhogen, zoals het Antilliaans Dagblad gisteren berichtte, namelijk door stijging van de premie met één procentpunt (naar 13 procent, waarbij de werknemer de rekening van de extra premie betaalt, red.) en het optrekken van de premieloongrens (van 100.000, red.) naar 150.000 gulden.

,,De vraag is of dit een verantwoord beleid is.”

Rekeninghoudend met de zwakke economische situatie in het algemeen en de precaire financiële situatie van het bvz-fonds in het bijzonder, zou eerder gedacht moeten worden aan ‘versobering’ van het voorzieningenpakket en temperen van de premiedruk om economisch herstel te stimuleren.

,,De ingeslagen weg van verdere verhoging van de premie en belastingdruk is naar oordeel van de VBC een foutieve keuze.
Waarom geen andere alternatieven zoals incorporeren van de publieke sector (ambtenarij, red.) in de bvz en hogere eigen bijdragen?”

Een onderdeel van de huidige bvz-wetgeving dat in ieder geval nog met spoed gerepareerd moet worden is de bepaling dat het uitvoeringsorgaan van de bvz (lees: Sociale Verzekeringsbank SVB) bepaalt of een verzekeringspakket van een verzekeringsmaatschappij dezelfde dekking biedt, zoals de wet voorschrijft.
Hier is, vindt de VBC, sprake van een ernstige situatie van ‘conflict of interest’, ‘ofwel een slager die zijn eigen vlees (goed) keurt’.
Niet alleen is het gevaar voor concurrentievervalsing groot, maar het druist ook in tegen alle regels van ‘good governance’.
Voorgesteld wordt om een onafhankelijk orgaan in te stellen om dit werk uit te voeren. Wellicht kan dit orgaan ook belast worden met het behandelen van bezwaren in eerste aanleg.
Een ander onderdeel dat eveneens urgent gerepareerd moet worden is de automatische jaarlijkse verhoging van de premie bvz.

,,Aanpassing van de premie is een dermate belangrijk punt dat het ten principale beter is dat hierover een brede maatschappelijke discussie wordt gevoerd, waarbij als sluitstuk de Staten het definitieve besluit nemen om de premie wel of niet aan te passen.”

- Advertisement -

In de huidige wetgeving is deze bevoegdheid verstrekt aan het uitvoeringsorgaan de SVB. Een ‘ongewenste situatie’, stelt VBC, omdat dit ‘geen stimulans vormt om zo efficiënt mogelijk te werken’.

,,Immers, tekorten worden toch automatisch gedekt met een verhoging van de premie. Ook hier is sprake van een ‘slager keurt zijn eigen vlees’- situatie, hetgeen in strijd met beginselen van deugdelijk bestuur.”

Naschrift

Premiebedragen bvz

  • – Inkomensafhankelijke premie van 13 procent waarvan 4 procent werknemer en 9 procent werkgever (was 12 procent waarvan 3 procent werknemer en 9 procent werkgever);
  • – Inkomensafhankelijke premie gepensioneerden: 6,5 procent (was 10 procent);
  • – Inkomensafhankelijke premie overige verzekerden (waaronder zelfstandigen): 12 procent (was al 12 procent);
  • – Inkomens minder dan 12.000 per jaar: 0 procent (was al 0 procent);
  • – Inkomens tussen 12.000- 18.000 per jaar: gliding scale (0,6 procent tot 3,8 procent);
  • – Inkomensafhankelijke premie bovengrens: 150.000 per jaar (was 100.000);
  • – Nominale premie van 82 gulden per verzekerde per jaar met uitzondering van personen die minder dan 12.000 verdienen en jonger zijn dan 18 jaar, blijft van kracht;
  • – Idem ten aanzien van eigen bijdrage van 1 gulden per receptregel te betalen voor medicijnen op recept.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

DH | Irion gives insight into reform measures for Finance Ministry

PHILIPSBURG--Finance Minister Ardwell Irion on Thursday gave Members of Parliament (MPs) an insight into the reform measures for the Finance Ministry in the country package. The country package...

AntilliaansDagblad | Huis in beschermd natuurgebied Bonaire

Stinapa weet niets van plannen en zegt zich kritisch op te zullen stellen Kralendijk - De officiële bekendmaking van de bouw van een huis in de beschermde bufferzone...

AntilliaansDagblad | Flamingo Oscar losgelaten

Toen bij de Fundashon Dier en Onderwijs Cariben een melding binnenkwam van een gewonde flamingo, ging oprichter en dierenarts Odette Doest direct op redding uit. Ze kreeg het...

AntilliaansDagblad | Capriles Kliniek met zaak tegen overheid

Willemstad - De Capriles Kliniek begint een rechtszaak tegen de Curaçaose overheid. De inzet zal zijn dat de tarieven worden aangepast en dat de geleden schade wordt...

AntilliaansDagblad | Einde Tayer Soshal

Willemstad - De sociale werkplaats in Landhuis Groot Santa Martha sluit definitief de deuren. De Fundashon Tayer Soshal is in staat van liquidatie gesteld. De negentien werknemers...

AntilliaansDagblad | Minister overleeft, maar diep door het stof

Willemstad - MFK-minister Dorothy Pietersz-Janga van GMN heeft het Statendebat overleefd met ‘slechts’ een motie van afkeuring, maar moet voortaan wel het parlement tijdig informeren over ‘welke...
- Advertentie -