PAR: Opheffen hoger toezicht onaanvaardbaar

WILLEMSTAD — Onaanvaardbaar, vindt de PAR-fractie in de Staten het voorstel van het kabinet-Schotte om het hoger toezicht op te heffen. De notie van de Curaçaose regering over de visie op het Koninkrijk voor de Koninkrijksconferentie die 14 december in het Hilton in Den Haag wordt gehouden, is naar mening van de PAR ‘gebaseerd op drie volledig onaanvaardbare stellingen’.

“Het voorstel tot verwijdering van de garantie van de waarborgfunctie door opheffing van het hoger toezicht is onaanvaardbaar, omdat hiermee de bescherming van de democratische rechtsstaat en universele rechten voor de bevolking zal verdwijnen.

Terwijl tijdens het referendum van 2005 een overgrote meerderheid van 95 procent heeft gekozen voor het Koninkrijk met de daarmee samenhangende waarborgfunctie. En het is juist de fall-back positie op het Koninkrijk die zekerheid biedt, zowel op het terrein van de universele rechten en vrijheden van de mens, de rechtszekerheid, deugdelijkheid van bestuur en financiën”, aldus de PAR, die stelt dat ‘de regering dan ook geen mandaat heeft om dit voorstel ter opheffing voor te leggen zonder het volk daarover te raadplegen’.

De enige reden waardoor iemand tegen hoger toezicht kan zijn is om ruimte te krijgen om regels van deugdelijkheid van bestuur, rechtszekerheid en mensenrechten naast zich neer te leggen, concludeert de fractie.

“Dit geldt ook voor het financieel toezicht. De burger wordt een extra bescherming ontnomen. De burger heeft in het referendum juist voor deze bescherming gekozen. Een Koninkrijk dat deze bescherming niet kan bieden heeft geen zin.”

Onafhankelijkheid

De notitie stelt wijzingen voor – opheffing waarborgfunctie, nadere afbakening en verzelfstandiging van de behartiging van de belangen van de landen ten aanzien van hun buitenlandse betrekkingen – die ‘vergaande uitholling van het Koninkrijksverband tot gevolg zal hebben en derhalve een nutteloos Koninkrijk’.

“Het gevolg is een technische onafhankelijkheid zonder het volk te raadplegen. Ook dit is volstrekt onaanvaardbaar.”

De burger heeft voor de consensus- Rijkswetten gestemd, stelt de PAR ten slotte. Het getuigt volgens de partij van gebrek aan respect voor de burger als deze consensus- Rijkswetten buiten hen om fundamenteel worden gewijzigd. Over de wijziging van de Rijkswetten Openbaar Ministerie en politie schrijft de PAR:

“Meer dan ooit is gedurende de korte bestuursperiode van de regering-Schotte gebleken hoe kwetsbaar het Openbaar Ministerie is onder aansturing van bestuurders die geen respect hebben voor de trias politica: naar aanleiding van het onderzoek Bientu waarbij een financier van de partij van premier Schotte is aangemerkt als verdachte, werd door leiders van de coalitiepartijen een parlementaire enquête geëist.

Een tweede voorval is de uitspraak van minister-president Gerrit Schotte dat er afluisterapparatuur geplaatst dient te worden in kantoren van leden van de rechterlijke macht. Onlangs nog reageerde minister Wilsoe (tijdens een partijbijeenkomst van PS die werd uitgezonden) op de uitlatingen van procureur-generaal Piar met de woorden: ‘Ik zal dat varkentje binnenskamers wel wassen’.”

Bron: Amigoe

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *