26 C
Willemstad
• vrijdag 23 februari 2024

SMH | The private chat messages from inside an Australian billionaire’s ‘money machine’

Patrick Begley | Sydney Morning Herald At 28, Edward Craven has built Stake.com into one of the world’s biggest gambling enterprises. But there is another side to its...

Democracy now! | Thursday, February 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Rapport over klimaatbeheersing op scholen overhandigd aan regering

Een rapport over klimaatbeheersing op scholen is klaar en aan de regering overhandigd. Dat zei de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree van Heydoorn...

Nu.cw | Snackbar Lik je Vingers in Saliña afgebrand

In snackbar Lik je Vingers in Saliña heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. Dat meldt het Korps Politie Curaçao. Bij aankomst van de...

Nu.cw | Slachtoffer ontvoeringszaak dezelfde avond nog naar huis

Het slachtoffer van de ontvoering aan de Veerisweg woensdagavond is dezelfde avond nog terug naar huis gekeerd. Dat meldt het Korps Politie Curaçao. Informatie over de identiteit...
- Advertisement -spot_img

Opinie | Wetsvoorstellen wijziging inkomstenbelasting en winstbelasting

HomeAuteursOpiniesOpinie | Wetsvoorstellen wijziging inkomstenbelasting en winstbelasting

Door Arne Kattouw

Arne Kattouw
Arne Kattouw

De nu voorgestelde wijzigingen voor ons belastingstelsel hebben een brede impact. Het gaat in grote lijnen om grondslagverbreding en tariefsverlaging. Bij de grondslagverbreding is ook vereenvoudiging een belangrijk aspect. De tariefsverlaging is enkele jaren geleden toegezegd ten tijde van de toen aangekondigde grote lastenverhogingen op het gebied van de omzetbelasting (ob) en premies volksverzekeringen. De ob op een groot aantal producten ging in 2013 immers omhoog van 6 naar 9 procent, hetgeen door cumulatie nog wordt versterkt. De AOV-premie werd verhoogd van 14 naar 16 procent, de inkomensgrens werd verhoogd naar 100.000 gulden en daarboven is – zonder maximum – nog een premie van 1 procent verschuldigd. De invoering van de basisverzekering ziektekosten (bvz) leidde tot een premieverhoging ten opzichte van de ZV en de OV van 10,4 naar 12 procent, waarbij de inkomensgrens werd verhoogd van 61.620 naar 100.000 gulden. Inmiddels is de premie gestegen naar 13 procent en de inkomensgrens naar 150.000 gulden, en per 1 januari 2015 gaat de premie nog verder omhoog naar 13,6 procent.
Als tegemoetkoming voor al deze extra lasten voor werkgevers, werknemers en particulieren werd in 2015 en 2016 een belastingverlaging van in totaal 100 miljoen toegezegd. Volgens de Memorie van Toelichting bij het onderliggende wetsvoorstel is daarvan nu 80 miljoen ingevuld, waarvan 60 miljoen in de inkomstenbelasting en 20 miljoen in de winstbelasting.
Het tarief in de winstbelasting gaat omlaag van 27,5 naar 26 procent in 2015 en 24,5 procent in 2016. In de inkomstenbelasting worden in twee jaar tijd de tariefschijven verlengd en de vier laagste tariefschijven verlaagd. De twee hoogste tarieven, 40 procent en 49 procent, worden helaas niet verlaagd, hoewel een belangrijk deel van de grondslagverbreding wel ten laste gaat van met name de hoogste inkomens.

Welke maatregelen worden onder meer voorgesteld om de grondslag te verbreden? Hierna bespreken wij een aantal van de vele voorgestelde wijzigingen.

* Voor bedrijven wordt de investeringsaftrek beperkt van, nu, 2 x 8 procent (of 2 x 12 procent voor gebouwen) naar 1 x 10 procent. Voor monumentenpanden wordt er iets verbeterd door een aftrek van 25 procent. Daarnaast vervalt de mogelijkheid van vervroegde afschrijving. Door de beperking van deze stimulerende maatregelen zullen ondernemers naar verwachting iets voorzichtiger worden bij voorgenomen investeringen.

* Een tweede beperking betreft het niet langer in aftrek toelaten van kosten van representatie en zakelijke uitgaven in restaurants. Deze aftrekbeperking zal in de huidige krappe financiële situatie er naar verwachting toe bijdragen dat de uitgaven in met name de horeca zullen afnemen, waardoor deze sector – na de ob-verhoging van vorig jaar en de sterk gestegen personeelslasten door premiestijging – vermoedelijk nog verder onder druk zal komen te staan.

* De regering stelt voor om een zogeheten gebruikelijk loon in te voeren. Dit betreft met name zij die werknemer zijn bij hun eigen bv of nv. Wie in dienst is bij zijn eigen bedrijf is niet verplicht om een salaris te nemen. Hij kan ook afwachten of en zo ja wat de winst wordt en vervolgens die winst, na daarover de winstbelasting te hebben betaald, uit te keren als dividend. Voorgesteld wordt nu dat iemand die in dienst is bij een bv of nv waarvan hij ten minste 5 procent van de aandelen heeft, in elk geval 50.000 gulden fictief als salaris moet aangeven. Dit kan lager zijn als hij aannemelijk kan maken dat in zijn bedrijfstak het gebruikelijke loon lager is dan 50.000. De inspecteur kan daarentegen proberen aan te tonen dat het gebruikelijk loon hoger is. Volgens de MvT kan worden gedacht aan een fictief loon van bijvoorbeeld 70 procent van de winst van de bv of nv. In het recente verleden hebben sommige ondernemers hun bedrijf zodanig gestructureerd dat de effectieve belastingdruk sterk wordt verlaagd. Met de invoering van het gebruikelijk loon beoogt de regering ook in deze gevallen de effectieve belastingdruk terug te brengen naar hetgeen werknemers in het algemeen betalen.

* Huizenbezitters zullen, na de sterke stijging van de belasting op het bezit van de woning als gevolg van de hogere tarieven van de onroerendezaakbelasting (ozb) tegenover de oude grondbelasting alsmede de aangekondigde taxaties van woningen waardoor de grondslag ten opzichte van vorige jaren veelal sterk zal stijgen, nu verder getroffen worden door het afschaffen van de onderhoudskosten van de eigen woning en de brand- en risicoverzekering. Wie een hypotheek heeft gesloten met een rentelast van meer dan 20.000 gulden zal daarnaast zien dat de hypotheekrenteaftrek sterk wordt verlaagd. Het maximum was tot nu toe 30.000, of wie gehuwd was 32.500 (inclusief de ruimte voor persoonlijke renteaftrek). Deze aftrek zal in 2015 nog maar 25.000 bedragen, in 2016 nog maar 22.500 en vanaf 2017 nog maar 20.000. Wie dus nu jaarlijks een aftrek heeft van bijvoorbeeld 35.000 aan rente, onderhoud en brandverzekering ziet dat in 2017 beperkt tot 20.000. Afhankelijk van het inkomen zal het nadeel kunnen oplopen tot 7.500 gulden per jaar. De belastingverlaging die door de regering is toegezegd, blijft daaronder. Deze groep huizenbezitters zal er dus per saldo fors op achteruitgaan.

* Positief is wel de nieuwe aftrek voor studiefinanciering. Wie een studieschuld heeft, mag gedurende tien jaren elk jaar ten hoogste 10.000 gulden in aftrek brengen aan betaalde rente en aflossing.

* Een vreemde aftrekbeperking betreft de premies basisverzekering. Het is nu toegestaan om de premies voor ziektekostenverzekering in mindering te brengen op het inkomen als buitengewone last. Dat geldt ook voor de premies voor de basisverzekering. De regering wenst nu de aftrek van de premies basisverzekering te schrappen. Dit is zeer onredelijk, omdat het hier daadwerkelijk gaat om ziektekosten en particulier verzekerden hun ziektekostenpremie nog wel in aftrek mogen brengen onder de buitengewone lastenregeling. Een andere vorm van beperking van de aftrek, bijvoorbeeld een verhoging van de drempel van de buitengewone lastenregeling van nu 5 procent naar bijvoorbeeld 10 procent zou dan rechtvaardiger zijn, omdat dan gelijke gevallen gelijk worden behandeld.

Duidelijk is dat de voorgestelde wetswijzigingen voor velen van ons grote gevolgen zullen hebben. Wie weinig of geen aftrekposten heeft, zal er zeker op vooruit gaan en zijn besteedbaar inkomen zien stijgen. Wie veel aftrekposten heeft, zal er weinig of niet op vooruitgaan en in sommige gevallen zelfs fors op achteruit gaan.
In hoofdlijn komt het erop neer dat de overheid in 2013 een lastenverzwaring op het bedrijfsleven en particulieren heeft gelegd van ruim 100 miljoen gulden. Daartegenover staat dat er nu een lastenverlichting komt van 80 miljoen. De verhoging vond met name plaats door de premies volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen en de indirecte belastingen (ob) te verhogen; en de verlaging vindt nu plaats door de inkomstenbelasting en winstbelasting te verlagen.
Misschien is dit wel het moment om ons ernstig te beraden over ons belastingstelsel. De meest voor de hand liggende vraag is natuurlijk waarom de overheid de verwachte opbrengst van de belastingverlaging niet gebruikt door de bijdrage van de overheid aan de bvz en de AOV te verhogen en daartegenover de premies te verlagen die vorig jaar zo sterk gestegen zijn. Dat lijkt veel eenvoudiger en de lastenverlichting komt direct terecht bij degenen die in 2013 getroffen zijn door de verhoging.

Arne Kattouw is van het Bureau Vaktechniek van PricewaterhouseCoopers (PwC) Curaçao.
www.pwc.com/dutch-caribbean

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties