Opinie | Begrotingsevenwicht wettelijk vastgesteld

Curtley Obispo

Statenlid Curtley Obispo informeert naar achterstallige erfpachtbetalingen

Tijdens de begrotingsbehandeling 2019 is door mij weer aangegeven dat elke regering van het Land Curacao vanaf 10 oktober 2010 wettelijk verantwoordelijk is voor het in stand houden van begrotingsevenwicht voor het Land Curaçao.

Ter waarborging van de deugdelijkheid van bestuur en rechtszekerheid zijn vanaf 10 oktober 2010 begrotingsnormen opgenomen in de Staatsregeling van Curaçao en de Landsverordening comptabiliteitsvoorschriften Curaçao. Uitgangspunt van de begrotingsnormen is een sluitende begroting. De gewone dienst moet sluitend zijn of een overschot vertonen en leningen kunnen uitsluitend worden aangegaan ter dekking van uitgaven op de kapitaaldienst rekening houdend met een rentelastnorm.

Staatsregeling
Artikel 85 lid 1 en 2 geven aan dat de begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het land wordt bij landsverordening vastgesteld. De op de gewone dienst van de begroting van een begrotingsjaar geraamde uitgaven worden volledig gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen. De op de kapitaaldienst geraamde uitgaven worden gedekt door de ter dekking van die uitgaven opgenomen middelen, rekening houdende met het saldo van de gewone dienst en de verwachte ontvangsten uit de uitgifte van geldleningen.

De omvang van leningen wordt begrensd door een bij landsverordening vast te stellen rentelastnorm. Artikel 85 lid 4: de regering van Curaçao biedt jaarlijks een sluitende meerjarenbegroting aan de Staten van Curaçao aan.

Artikel 85 lid 6, is de basis voor de comptabiliteitsvoorschriften Curaçao en het financieel beheer: bij landsverordening worden regels gesteld omtrent het beheer van de financiën van het land en een doeltreffend comptabel bestel.

Comptabiliteitsvoorschriften
Artikel 7 lid 1 en 2 Landsverordening comptabiliteitsvoorschriften: begroting en meerjarenbegroting op de gewone dienst opgenomen lasten worden gedekt door de ter dekking van die lasten opgenomen baten. De in de begroting en de meerjarenbegroting op de kapitaaldienst opgenomen verplichtingen worden gedekt door de ter dekking van die verplichtingen opgenomen middelen, rekening houdend met de verwachte ontvangsten uit de uitgifte van geldleningen en het saldo van baten en lasten van de gewone dienst.

Curtley Obispo is Statenlid voor regeringspartij PAR (Partido Alternativa Real). Hij was in het verleden werkzaam voor KPMG en UTS. Obispo is de financieel specialist van de PAR-fractie.

Curtley Obispo,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *