28 C
Willemstad
• zaterdag 23 oktober 2021 02:38

Laatste reacties

- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Ex-minister Larmonie tekende ‘onbevoegd’

Rapport mandaatregister/machtigingenregister Algemene Rekenkamer

Ruthmilda Larmonie-Cecilia | Antilliaans Dagblad

Willemstad – In een rechtszaak van PwC/Grant Thornton tegen het Land is duidelijk geworden dat de toenmalige minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) – de huidige lijsttrekker van PNP, Ruthmilda Larmonie-Cecilia – ‘onbevoegd’ heeft gehandeld en ook onbevoegd haar handtekening heeft gezet.

De kwestie gaat bijna vijf jaar terug, toen het advieskantoor dat de zaak aanhangig heeft gemaakt op 1 april 2016 drie zogeheten ‘engagement letters’ had gestuurd naar het ministerie van SOAW, ter attentie van Larmonie-Cecilia, destijds voor Pueblo Soberano (PS) minister van SOAW.

- Advertentie -

Deze brieven bevatten een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening met betrekking tot de haalbaarheid respectievelijk het ontwerp en de implementatie van tussentijdse wetswijzigingen ter verhoging van het minimumloon op Curaçao, alsmede het ontwerp van wijzigingen in de Curaçaose arbeidswetgeving.

In september datzelfde jaar heeft hetzelfde kantoor een vergelijkbare engagement letter gestuurd met betrekking tot het ontwerp en de implementatie van algemeen verbindend en onverbindend verklaringen van cao-bepalingen op Curaçao.

De toenmalige minister Larmonie-Cecilia heeft deze engagement letters – oftewel overeenkomsten – waarin de zinsnede staat opgenomen ‘I represent that I am authorized to give this confirmation’ – ondertekend.

De adviezen zijn in dat jaar bij het ministerie bezorgd en daar is telkens voor ontvangst getekend. In mei 2018 zijn vier facturen gestuurd aan SOAW voor een totaalbedrag van 110.624,20 gulden. Hiervan is een bedrag van 61.439,61 gefactureerd voor aanvullende dienstverlening in verband met een juridische procedure met betrekking tot de wijziging in de regeling van het minimumloon tussen juni en augustus 2017. Het ministerie werd in december 2018 door Grant Thornton (GT) in gebreke gesteld en gesommeerd het openstaande factuurbedrag te betalen.

- Advertisement -

Het Land – nu met een andere bewindspersoon – voert aan dat minister Larmonie-Cecilia, gelet op de destijds geldende comptabiliteitsregels, niet bevoegd was de overeenkomsten te sluiten, omdat zij daartoe niet gemachtigd was. GT heeft dit niet weersproken.

,,Op grond van artikel 40, zesde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010 zijn privaatrechtelijke handelingen betreffende het aangaan van financiële verplichtingen nietig als zij zijn aangegaan door personen die daartoe niet of niet voldoende gemachtigd zijn”, aldus het gerecht.

GT stelt echter dat zij erop mocht vertrouwen dat de minister bevoegd was om de overeenkomsten te ondertekenen, omdat een machtigingenregister ontbrak, de overeenkomsten betrekking hadden op het departement van de minister, de secretaris-generaal (als hoogste ambtenaar, red.) en de sector-directeur de diensten en facturen hebben erkend, en de diensten door SOAW zijn geconsumeerd.

De rechter: ,,In een kleinschalige samenleving als de Curaçaose, waar persoonlijke verhoudingen een belangrijke rol spelen, is het van verhoogd belang dat regels over bevoegdheid en formele besluitvorming strikt in acht worden genomen. Slechts onder bijzondere omstandigheden kan het Land aan een overeenkomst gebonden zijn die is aangegaan zonder dat deze regels zijn nageleefd.”

Daarvan kan sprake zijn als de wederpartij gerechtvaardigd mocht vertrouwen op ‘de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid’ als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Deze schijn moet zijn gewekt door een verklaring of gedraging van de vertegenwoordigde, waaronder moet worden begrepen het laten voortbestaan van een situatie of een andersoortig niet-doen.

Een toedoen is ‘niet de enige grond’ voor schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid. Hiervan kan volgens het gerecht ook sprake zijn als de wederpartij gerechtvaardigd heeft vertrouwd op de aanwezigheid van bevoegdheid op grond van feiten en omstandigheden, die voor risico van de vertegenwoordigde komen en waaruit naar verkeersopvattingen deze schijn kan worden afgeleid.

Hierbij is niet van belang dat een gedeelte van deze feiten en omstandigheden zich eerst na de totstandkoming van de overeenkomst heeft voorgedaan. ,,Er is géén sprake van schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid als het gewekte vertrouwen uitsluitend is gebaseerd op verklaringen of gedragingen van de onbevoegde persoon zelf.”

Larmonie verzocht advisering
Blijkens de drie engagement letters van april 2016 heeft de toenmalige minister, Larmonie-Cecilia, op 19 februari 2016 een bespreking gehad op het kantoor van PwC en heeft zij daarbij verzocht om over drie onderwerpen te worden geadviseerd. Blijkens de engagement letter van september 2016 heeft het ministerie per brief aan PwC verzocht om advisering.

Het vonnis hierover: ,,Gelet hierop lag het initiatief tot het sluiten van de overeenkomsten bij de minister, althans het ministerie, waarbij de minister telkens heeft ondertekend en uitdrukkelijk heeft bevestigd dat ze daartoe gemachtigd (‘authorized’) is. Vervolgens zijn de diensten geleverd, waarbij telkens voor ontvangst van de adviezen is getekend.”

Toen door Grant Thornton (GT) werd verzocht om betaling van de facturen is begin januari 2019 door de secretaris-generaal van SOAW meegedeeld dat de facturen ‘onbevoegdelijk zijn geaccordeerd’ en dat het rechttrekken van deze situatie enige tijd gaat duren. In maart 2019 is verzocht om 30 tot 45 dagen respijt om de betaling te kunnen regelen en telefonisch verzocht om onderliggende stukken.

Vervolgens heeft GT in november 2019 onderhandeld met de sector-directeur van het ministerie over een minnelijke regeling. Hierbij is afgesproken dat SOAW de openstaande facturen en incassokosten zal betalen.

Maar in december dat jaar heeft de juridisch adviseur van het ministerie zich – voor het eerst – erop beroepen dat de overeenkomsten in strijd met de comptabiliteitsregels tot stand zijn gekomen. Nadere correspondentie tussen partijen leidde niet tot overeenstemming en in maart 2020 is de rechtszaak gestart.

Gelet op het bovenstaande heeft GT blijkbaar vertrouwd op de bevoegdheid van de minister. Na de dienstverlening hebben hooggeplaatste ambtenaren van SOAW het ontbreken van deze bevoegdheid niet als argument naar voren gebracht om de overeenkomsten nietig te achten en op grond daarvan betaling te weigeren. Het is niet gebleken dat dit argument eerder naar voren is gebracht dan tijdens de rechtszaak.

,,Gelet hierop heeft het ministerie het door de minister gewekte vertrouwen jarenlang laten voortbestaan. Dit zijn feiten en omstandigheden die voor risico van het Land komen en waaruit naar verkeersopvattingen schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid”, aldus de rechter.
Toch mocht GT ‘niet gerechtvaardigd vertrouwen op deze schijn’.

Grant Thornton kan, gelet op de aard van haar dienstverlening, worden aangemerkt als een uitermate deskundige partij op het gebied van wet- en regelgeving. ,,Zij is dan ook degene geweest die de overeenkomsten heeft opgesteld”, vervolgt de beoordeling in het vonnis.

,,Hierin staat opgenomen dat de minister gemachtigd (‘authorized’) is om de overeenkomst te ondertekenen. Gelet hierop mag GT verondersteld worden bekend te zijn geweest met de noodzaak van een machtiging voor bevoegde vertegenwoordiging van het Land.”

Het is echter niet gesteld of gebleken dat enig onderzoek is gedaan naar deze machtiging. Gelet hierop is het vertrouwen van GT op de bevoegdheid van de minister aanvankelijk blijkbaar uitsluitend gebaseerd geweest op de verklaringen van de onbevoegde toenmalige minister Larmonie-Cecilia zelf.

De rechter kijkt ook verder: uit openbare bronnen blijkt dat na de voorverkiezingen op 20 en 21 augustus 2016 Statenverkiezingen waren gepland op 30 september 2016. Deze zijn vanwege de orkaan Matthew uitgesteld tot 5 oktober 2016. Gelet hierop vond de opdracht tot dienstverlening deels plaats in de maanden en dagen vlak voor de verkiezingen, terwijl deze dienstverlening betrekking had op beleidswijzigingen die deze minister – Larmonie-Cecilia – voorstond, onder meer de verhoging van het minimumloon, die gelet op hun aard en blijkens de gevoerde rechtszaak ‘niet onomstreden waren’.

In het licht van deze feiten en omstandigheden had van een deskundige partij als PwC/GT nader onderzoek naar de bevoegdheid van de minister tot het aangaan van aanzienlijke financiële verplichtingen mogen worden verwacht. Gelet op al het bovenstaande zijn de overeenkomsten ‘nietig’ en wordt het beroep van Grant Thornton op nakoming daarvan verworpen.

Toch is het Land verplicht aan GT ‘een redelijke schadevergoeding te betalen’, die minder bedraagt dan het openstaande factuurbedrag, maar niet geheel nul is. Aangezien de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, wordt deze geschat. Het gerecht schat de schade in redelijkheid op 55.312,10 (de helft van het openstaande factuurbedrag). Hier komt nog een aanvullend bedrag van 2.250 gulden aan vertragingsrente en incassokosten bij.

Onbevoegd bestelbonnen getekend
Dat Ruthmilda Larmonie-Cecilia als minister ‘onbevoegd’ tekende, kwam ook naar voren in een rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) eind 2016. In reactie daarop verklaarde zij burgers en journalisten inzage te zullen geven in alle dossiers over projecten en financiering vanuit het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

De bewindsvrouw voor Soberano, momenteel de nummer één van PNP, verklaarde ook dat toen zij als minister aantrad in augustus 2014 er niet van op de hoogte was dat ze niet bevoegd was om bestelbonnen te tekenen.

Zij was, sinds zij minister bij SOAW was, naar eigen zeggen nooit door ambtenaren die de bestelbonnen verwerken erop gewezen dat zij tekende terwijl zij onbevoegd was. Naar eigen zeggen had Larmonie een schoon geweten en kon iedere nacht rustig slapen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Onder het rapport mandaatregister (machtigingenregister) Algemene Rekenkamer van de Algemene Rekenkamer Rapport (2016). Hoewel niet met naam genoemd was ex-Financien minister Jose Jardim verantwoordelijk voor het niet bijhouden van mandaatregister (machtigingenregister) waardoor vele ministers onbevoegd tekenden voor wat destijds ‘Bonnetjesgate‘ werd genoemd. Bij de ministeries van Justitie en Gezondheid, Milieu en Natuur von incidentele ondertekening door de minister plaats. Bij de ministeries van SOAW en bij OWCS gebeurde dat structureel. Klik hier voor het rapport als uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

2016 11 Xx Algemene Rekenkamer Rapport Mandaatregister 2016 by Knipselkrant Curacao on Scribd

- Advertisement -

Artikel delen

13 reacties

 1. Larmonie heeft Fraudelyne Wiels, destijds haar partijgenoot, nooit een strobreed in de weg gelegd bij diens malversaties.

  Bij het ministerie SOAW had Ruthmilda de bijnaam Lar-money, omdat ze een rubber stamp was.

  Wederom vooral voor partijgenoten, zoals keukenboer Mr. Saab die als particulier bedrijf tegen alle regels in subsidie van Lar-money kreeg.

  En nu is deze schaamteloze trut zelfs leider van de PNP, dat integriteit hoog op het partijprogramma heeft staan.

  Mr. Saab is al offertes aan het schrijven. Met een vork.

 2. Opvallend dat zoveel vrouwen met een belangrijke [leidinggevende] functie de fout in gaan. Ik zal de opsomming niet opnieuw geven. De namen zijn inmiddels gevoeglijk bekend.

 3. Brian S, je hebt gelijk, maar kijk ook even naar het grotere plaatje. larmonie staat hierin niet alleen. Als er sprake is van aantoonbaar niet opvolgen van (wettelijke) instructies, dan zal haar pas wat te verwijten zijn. Onwetendheid is geen misdrijf. Kennelijk ontbreekt het aan een goede audit of lef om haar aan te spreken op haar onjuiste gedrag.

 4. Goed stuk dat duidelijk weergeeft met wat voor “gedrochten” we te maken hebben.

  PS minister, waarom ben ik niet verbaasd.
  En dat wil een douverein Curaçao.
  Whiteman, Larmonie, Marveliene Wiels, en nog een aantal ministers die allemaal lak hadden ( lees: geen respect hadden)

  Nu lijsttrekjer van PNP; Larmonie.
  Wat zegt mij dat.
  Haar jasje, jurkje, waait met het gunstigste windje mee.

  Geen standvastigheid. “Liaant” van post naar post, en van partij naar partij.
  Kun je niet op bouwen.

  Waar zijn de preventieve controls die dit soort onbevoegde verbindingen tijdig signaleren?

  PWC/ Grant Thornton, ook suf geweest, rechter heeft terecht geoordeeld dat niet de gehele factuur kan worden toegekend. Zij hadden eea moeten “sterken” met externe autorisatie documenten.

  Maar hongerig naar de centjes van de staatsruif, zoals nagenoeg elk telkantoor en ratvo-graaiers kantoor dachten ze slim te zijn door zelf maar te stellen in hun contract dat troela larmonie bevoegd was.

  Lol, hele zwakke intern gegenereerde (hearsay) bewijsvoering.

  En dat moet je bedrijf van een goedkeurende verklaring voorzien ?

 5. @Rudy, Er is toch wel een wereld van verschil met een makamba die hier komt wonen omdat hij zijn huis paars kan schilderen en geen belasting voor een hond hoeft te betalen en een Minister die de boel oplicht! En deze mevrouw heeft rechten gestudeerd en is zelf ‘werkzaam’ geweest in de overheid dus dan kan je er van uit gaan dat ze wel bekend is met wie wat mag tekenen. Ook heb je Minister een rits van persoonlijke medewerkers die de kennis hebben (Maar men neemt liever familie leden zonder kennis aan). En ze was Minister van PS.. een partij die heel duidelijk zeer corrupt was en er alles aan deed om vrienden en familie aan geld te krijgen.
  Deze mevrouw hoort thuis in de gevangenis!

 6. Mevrouw Larmonie zal mijn stem niet krijgen, maar enige nuancering is wel op zijn plaats. Lees de eerste paar pagina’s van ARC rapport (Samenvatting, conclusie en aanbevelingen). Daarnaast is het naschrift van de KKC redactie ook helder verwoord.

  Kennelijk hebben we prima wetten, maar naleving én handhaving is niet ons ding. Velen zijn hiervoor naar Curaçao gekomen (het is zo relaxed hier!), maar als een ander daar dan ‘gebruik’ van maakt is het eiland te klein.

  Natuurlijk had Larmonie beter moeten opletten en ja haar excuus is erg mager, maar zet haar niet op het schavot zonder naar de rol en verantwoordelijkheden van anderen te kijken.

  Ik ben blij met het instituut ARC, volgende stap is wat gaan doen moet hun aanbevelingen!

 7. Hoe schaamteloos lola Larmonie en de PNP zijn blijkt wel uit hun partijprogramma, waarin INTEGRITEIT het belangrijkste partijpunt is.

  Larmonie: put your money where your mouth is, bitch, and not on the bank account of Mr. Saab!

 8. Ongelooflijk dat deze ‘dame’ 5 zetels krijgt volgens de peilingen.

  Ze is niet alleen niet integer, bevoordeelde partijgenoot en keukenboer Mr. Saab met tonnen subsidie zonder enig doel, maar heeft ook nog eens de uitstraling van een weken niet gewassen vaatdoek.

  En dan haar excuus ‘Ich habe es nicht gewusst’. Waar hebben we dat in de historie eerder gehoord?

  Elke stem voor deze heks is een stem tegen Curacao.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Friday, October 22, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 22 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Video: eerste smart bushalte bij Cas Coraweg

Op de Cas Coraweg is gisteren de allereerste smartbushalte op Curaçao geplaatst. De ‘slimme’ bushalte werd geplaatst tegenover het Radulphus College. Bij de halte staat een touchscreen, waar...

Nu.cw | Stichting Ambulans Deseo laat laatste wens in vervulling gaan

Fundashon Ambulans Deseo Korsou (FADK) is onlangs opgericht naar voorbeeld van de Nederlandse Stichting Ambulance Wens. Het doel van de stichting is om nog eenmaal een laatste...

PBC | EZ Air vanaf 3 december naar Medellín

Persbureau Curacao WILLEMSTAD- Na een periode van enkele maanden voorbereiding, is luchtvaartmaatschappij EZ Air op donderdag van start gegaan met de verkoop van vluchten naar Medellín in Colombia....

PBC | Journalist Dick Drayer over zijn Covid: Het scheelde niet veel

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – “Het had niet veel gescheeld of ik had hier niet gezeten”, verteld NOS-correspondent Dick Drayer, die de dood in de ogen keek nadat bij...
- Advertentie -