27 C
Willemstad
• vrijdag 19 april 2024

Democracy now! | Wednesday, April 17, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 17 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, April 16, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 16 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, April 15, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 15 april 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Kwaliteitsimpuls

HomeLandenCuraçaoKwaliteitsimpuls

Floor Rusman beschreef in het NRC-Handelsblad van 2 november 2012 het nieuwe Nederlandse regeerakkoord.
Dat regeerakkoord staat vol drastische bezuinigingen.
De droevige mededelingen worden verpakt als hervormingen, efficiencyslagen en mentaliteitsveranderingen.
Politici doen er goed aan akelige onderwerpen aangenaam aan te bieden.
Rusman schrijft dat

“het mooiste beleidseufemisme de ‘kwaliteitsimpuls’ is. Deze term is bekend uit de voetballerij (een nieuw veld of nieuwe speler als kwaliteitsimpuls voor de club) en de ruimtelijke ordening (een nieuwe speeltuin als kwaliteitsimpuls voor de wijk). In de politiek heeft de kwaliteitsimpuls een andere betekenis gekregen. Daar duidt het niet op het toevoegen, maar juist op het weghalen van middelen”.

Juist in de politiek is kwaliteit van groot belang, vóóral als een dreigend (structureel) tekort aan financiële middelen moet worden gecamoufleerd.
Hoeveel aandacht besteedt de Arubaanse regering niet aan een duurzaam milieu?
Dat duurzame milieu hoeft voorlopig nog niet serieus te worden aangepakt.
Een goede slagzin voor de komende verkiezingen heeft Rusman ook.
De kwaliteit van het bestuur wordt verbeterd, onder het motto ‘meer doen voor minder geld’. Daarin ligt Aruba voor door verbetering van de leefomgeving in de bario’s.
Met een pot verf en optimisme als verbindend element kan veel worden bereikt. Kwaliteitsverhoging door kostenverlaging. Met het tekort van bijna 3 miljard op de begroting en geen effectieve bezuinigingsmaatregelen in zicht is dat een zinvol uitgangspunt.

Corruptie tussen de vlaaien en de divi-divi’s
Optimisme is ook nodig gezien de komende Arubaanse verkiezingen.
Door de schandalen rond de Curaçaose verkiezingen is duidelijk, dat de verkiezingen in Aruba exemplarisch zullen verlopen.
Geen schone beloftes meer, geen cadeaus meer, geen vergoedingen meer voor het plaatsten van verkiezingsborden en vlaggen!
Geen beloningen meer voor ritselaars, geen mooie functies meer voor partijgenoten.
Bestuurlijke schandalen bloeien in Zuid-Limburg, ook wel het ‘Palermo aan de Maas’ genoemd, meldt Joep Dohmen in het NRC-Handelsblad van 2 november 2012.

Begin jaren 90 was het daar ook al mis.
De alleenheerschappij van een partij versterkt het systeem van ‘voor wat, hoort wat’ volgens Jan Reijntjes, hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit. Kleinschaligheid en vriendjespolitiek kunnen leiden tot belangenverstrengeling en corruptie. Iedereen wist en weet dat het gebeurt, dus zoveel mogelijk mensen proberen ‘een graantje mee te pikken’. Degenen die zich met hart en ziel aan deze praktijken wijden zien er niets verkeerds in. ‘Iedereen doet het’, is de gedachte. “De oprichter van het CDA, Piet Steenkamp merkte ooit op dat het geweten van katholieken minder goed is gevormd omdat ze de biechtstoel hebben.” Bovendien hebben partijen die lang aan de macht zijn vaak last van nepotisme en inteelt. Zoals overal wordt ook in Nederland gestemd in de verwachting, dat er iets voor terug zal komen. Hoe kleiner de bestuursschaal hoe meer wordt verwacht en gegeven. Op een persoonlijke manier politiek bedrijven kan leiden tot veel voorkeursstemmen. Voor politieke steun wordt iets terugverwacht. Zo ontstaat klantenbinding (cliëntelisme). Daar weten de AVP, de MEP en de partij van Gerrit Schotte goed mee om te gaan. Het groepsgevoel is essentieel, iedereen kent iedereen. “Er is een belangrijk informeel circuit met een grote verwevenheid tussen politiek en bedrijfsleven. Dat betekent ook hoe groter de financiële belangen, hoe groter de vriendendiensten.”

Dergelijke verhoudingen leiden tot oneerlijkheid.
Jaren geleden werd een aanstormend politiek talent die hoog op de politieke lijst stond gevraagd, waarom de partij niet eerlijk zei hoe groot de overheidsschuld was geworden.
Hij zei geschrokken dat die informatie niet kon worden gegeven, want dan zou niemand op de partij of op hem stemmen.
Voor de verkiezingen wordt de prijs van water en elektra tijdelijk verlaagd (in Curaçao gaat de prijs omhoog).
De Belastingdienst gaat nu echt de achterstallige teruggaven doen.
Zo zullen er nog wel een aantal tijdelijke cosmetische maatregelen volgen.
De geldontwaarding galoppeert de grafieken af en de eerste levensbehoeften worden bijna onbetaalbaar.
Ook worden de regels buigzaam toegepast ondanks het feit dat de wettelijke regels voor iedereen gelijk moeten zijn.
Zo kunnen velen in strijd met de Bouwverordening bouwen.
De wettelijke regels handhaven is nauwelijks mogelijk, want de minister wordt onder druk gezet om zich elastisch op te stellen.
Vanwege de persoonlijke relaties tussen bestuurders en bedrijfsleven (en soms burgers) is ley pa un, ley pa tur (gelijkheid voor de wet) onuitvoerbaar.
Dus wordt de rechtsstaat onafgebroken ondermijnd.
Corruptie is niet partijgebonden, het doet zich overal voor.
Ambtenaren en politici kunnen er dikwijls geen weerstand aan bieden.
De machtigste partij levert het meeste risico op.
De Caribische verkiezingscampagnes zijn daar een goed voorbeeld van.
In het campagnejaar neemt de overheidsschuld altijd extra toe.
Betrapte ambtenaren en politici rechtvaardigen hun daden door te zeggen dat zij het allemaal deden voor de stad, de streek of het Land.
Zij vinden het onbegrijpelijk dat ‘iemand voor een kleinigheid wordt opgehangen’.

 Convenabele emballage van illusies
Bram Moszkowicz, de eminente Nederlandse advocaat die recent uit zijn ambt is gezet, verwoordde die geknakte gevoelens voortreffelijk: ‘karaktermoord, abject en infaam’.
Een voortvarend politiek benoemd adviseur die omzichtig werd herinnerd aan een landsverordening die in acht moest worden genomen bij een ministerieel project, zei daarover het volgende.

“De minister werkt in het belang van het Land. Dus vergeet die landsverordening”.

Het is curieus dat bewindslieden zich zo frequent omringen met te weinig deskundige raadgevers. Deze conseheronan hebben geen probleem met belangenverstrengeling, als die maar niet aan het licht komt.
Zij maken vuile handen voor de bewindspersoon, die vervolgens zijn handen in onschuld kan wassen.
De AVP bracht in 2003 het rapport uit

“De Staten van Aruba op weg naar volwassenheid”.

Dit rapport was een vervolg op het rapport Calidad uit 1997.
De vermelde landsverordening financiering politieke partijen is er nog steeds niet.
De politieke partijen polariseren er nog altijd lustig op los.
Samenwerking in het Arubaans belang is non-existent.
Patronage wordt onderkend maar er wordt geen oplossing geboden.
Het is in het Koninkrijk van groot belang dat de macht gecontroleerd wordt om corruptie binnen te perken te houden.
Het parlement is het uitvoerend comité van de regering wegens de bestaande politieke cultuur van patronage.

“De controlerende taak haperde, omdat ook parlementariërs afhankelijk zijn van partijloyaliteit en patronage bij het verwerven en behouden van een statenzetel, schrijven Alofs en Merkiesin een rake typering van de politieke cultuur rond de afkondiging van de Status Aparte. Een analyse die sindsdien maar al te relevant is gebleven”

(geciteerd in rapport 2003).

Het parlement moet controleren.
Zo wordt patronage minder en dat leidt tot een mondiger burgerschap.
Curaçao heeft een screening landsverordening.
Aruba kan deze ook versneld invoeren.
Binnenkort zal blijken of de Arubaanse regering behalve duurzame energie en een duurzaam milieu ook Good Government zal praktiseren, of dat het een politieke illusie zal blijken.
Misschien kunnen deze positieve ontwikkelingen onder leiding van het AVP-Statenlid Juan Yrausquin in de praktijk worden gebracht?
Wanneer gaan de Staten hun controlerende taken eindelijk uitvoeren?

 Renée van Aller en John de Vries ©2012

Engelse Versie:

Quality Impulse
Floor Rusman described the new Dutch coalition agreement in the NRC Handelsblad on November 2nd, 2012. This coalition agreement is full of drastic cuts. The sad announcements are gift-wrapped and presented as reforms, efficiency improvements and changes in attitudes. Politicians would do well to present unpleasant topics in an enthralling manner and that is what they did. Rusman writes that “the best policy euphemism’ found in the coalition agreement is ‘quality impulse’. This term is known in football (a new field or new players as quality boost for the club) and environmental planning (a new playground as a quality boost for the district). In politics, the quality boost has a different meaning. It means removal of funds and certainly no financial additions. Especially in politics quality is important, above all if a threatening (structural) lack of financial resources must be concealed. Lately the Aruban Government is much occupied with green energy and environmental sustainability within 4 till 10/20 years. So these topics need not yet be seriously addressed. A good slogan for the upcoming Aruban elections is presented by Rusman as well. The quality of governance can clearly improve by doing more for less money. Therein lies Aruba’s strength: improving the living conditions in the bario’s. With a pot of paint and optimism as the connecting element much can be achieved. Indeed, quality improvement through cost reduction. With a government budget deficit of almost 3 billion and no effective austerity measures in sight, it is a useful point of view.

Corruption between the flans and the divi-divi’s
Optimism is indispensable in view of the forthcoming Aruban elections. The scandals during the Curaçao elections indicate that the elections in Arubawill be exemplary. No more political promises, no unclear campaign funds, no more gifts to improve voting, no more fees paid for the placement of election signs and flags! No more rewards for hustlers, no more fancy positions for party members. Administrative scandals bloom in the south of Limburg, also known as ‘Palermoon the Maas’, says Joep Dohmen in the NRC Handelsblad of 2nd of November 2012. In local government a lot went wrong there already during the early 90’s of the last century. The supremacy of a party strengthens the system of ‘one good turn deserves another’ (quid pro quo) according to Jan Reijntjes, law professor at the Open University. Small scale administration and nepotism may lead to conflicts of interest and corruption. Everyone knows that it happens, so many people try to ‘get a piece of the pie’. Those who devotedly practise these traditions see nothing wrong. “The founder of the CDA, Piet Steenkamp once remarked that the conscience of Catholics is less well formed, because they have the confessional.” Moreover, political parties staying in power continually, often suffer from nepotism and inbreeding. As everywhere in theNetherlands citizens vote in the expectation that something good will come their way. Practising politics in a personal manner can lead to many preference votes. For political support granted, something is expected in return. This connections create customer loyalty (patronage). The Aruban AVP and MEP as well as theCuraçao political party of Gerrit Schotte know how to improve customer loyalty. Team spirit is essential, everyone knows everyone. “There is an important informal network with a large interdependence between politics and commerce. The greater the financial interests, the more services are rendered.”

Such relationships lead to unfairness. Years ago, a rising political talent high on the political list was asked why the party did not inform the electorate about the rising Government debt. He was upset and informed me that this information could not be presented, because then the electorate would neither vote for him or for his party. The illusion that everything was possible for his party should be maintained. Prior to the election in Aruba, the price of water and electricity is temporarily reduced (inCuraçaothe price goes up). InArubathe Tax collectors office is really going to pay back overdue refunds. More temporary cosmetic measures will follow. The inflation gallops off the charts and the first necessities of life have become very expensive. Legislative rules are not applied equally despite the principle of justice that the legal rules should be the same for everyone. Thus, inArubamany build in violation of the Building Regulations Act. To enforce these statutory rules is hardly possible, because the Minister is under pressure to apply the law elastically. Because of the personal relationships between Government officials and industry equality before the law is practically unfeasible. These practices continuously undermine the rule of law. Corruption is not related to one political party, it occurs everywhere. Officials and politicians often cannot resist the available temptations. The most powerful party produces the greatest risk.Caribbeanelection campaigns present a superior example. In a campaign year government debt always rises more than in other years. Government funds are used for the campaign of the ruling political party. Officials and politicians who are prosecuted for corruption justify their actions by saying that they did it all in the interest and for the good of the city, the region or the country. They find it incomprehensible that “someone is suspended or hanged for a trifle”.

Convenient packaging of illusions
Bram Moszkowicz, the eminent Dutch lawyer who recently was forbidden to practise for the rest of his life, expressed those injured feelings excellently: “character assassination, abject and vile.” An energetically politically appointed advisor, who was cautiously reminded of an ordinance that was to be observed regarding a ministerial project, remarked as follows. “The minister is acting in the interest of the country. So forget that Ordinance.” It is curious that ministers are so frequently surrounding themselves with unprincipled advisors. These conseheronan have no problem with conflicts of interest, as long as these stay hidden. They dirty their hands for the minister, the minister can henceforth wash his hands of these issues. In 2003 the AVP released the report “The parliament of Aruba on the way to adulthood.” This report was a follow-up of the 1997 report Calidad. The ordinance financing political parties mentioned in 1997 is still not implemented. Farcical political polarisation is common; cooperation in the Aruban interests between political parties is non-existent. Patronage is recognized but no solution is offered. Within the Kingdom it is of great importance that political power is controlled to keep corruption within acceptable limits. In Aruba parliament is the executive committee of the Government due to the current political culture of patronage. “The monitoring parliamentary task faltered, as parliamentarians also depend on party loyalty and patronage in acquiring and maintaining their seats, Alofs & Merkies wrote in a precise and clear characterization of the political culture with a view to the Status Aparte. An analysis all too relevant and still appropriate” (quoted in report 2003). Parliament should control Government to prevent patronage and corruption. Curaçao has a screening ordinance for Government officials. Aruba can also implement such an ordinance prior to the coming elections. Rapidly it will become clear whether the Aruban Government will implement Good Government as well as renewable energy and environmental sustainability, or that it will prove to be a political illusion. Perhaps these positive developments might be guided by the AVP parliamentarian Juan Yrausquin? He might make sure parliament finally performs its supervisory duties.

Renée van Aller and John de Vries ©2012

 

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties