Koninkrijksconferentie op 2 april

KoninkrijksconferentieWillemstad – De agendapunten voor de Koninkrijksconferentie, die op 2 april op Aruba plaatsvindt, zijn bekend. In een brief aan de Tweede Kamer bericht minister Ronald Plasterk van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover.

Advertentie

Aruba heeft twee agendapunten ingebracht, en wel ‘Cohesie in het Koninkrijk’ en ‘Kleine landen, grote uitdagingen’ en Nederland en Curaçao hebben beide de punten ‘kinderrechten’ en ‘economische samenwerking’ aan de agenda toegevoegd.
De Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen heeft ten tijde van de staatkundige hervormingsgesprekken in 2010 besloten dat na 2010 ten minste eenmaal per jaar een Koninkrijksconferentie wordt georganiseerd.
Daarop is de eerste Koninkrijksconferentie gehouden in Den Haag in 2011.
Vanwege politieke ontwikkelingen en omstandigheden in de diverse landen zijn in de twee volgende jaren geen Koninkrijksconferenties gehouden.
Op 10 juni 2013 is op Aruba een Koninkrijksconferentie gehouden in een iets ander format, aangeduid als Koninkrijksberaad.
Daar zijn de landen vervolgens met elkaar overeengekomen dat de eerstvolgende Koninkrijksconferentie op Aruba zal plaatsvinden op 2 april 2014.
De voorbereiding van de Koninkrijksconferentie 2014 vindt plaats door de landen gezamenlijk.

,,In dat kader is een regiegroep samengesteld waarin de vier landen zijn vertegenwoordigd,”

zo schrijft Plasterk in zijn brief aan de Tweede Kamer.
De regiegroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de conferentie en heeft al een aantal malen vergaderd via videoconferencing.

,,Er volgt nog een aantal vergaderingen en de ambtelijke voorbereiding wordt afgesloten op de dag voor de conferentie op 1 april. In de regiegroep komt een aantal praktische zaken aan de orde die de landen met elkaar moeten afstemmen, waaronder het opstellen van het reglement van orde, het vaststellen van een draaiboek en enkele logistieke zaken.”

Een van de onderwerpen die deel uitmaakt van de voorbereidingen is dus het opstellen van een agenda.
De Arubaanse premier Mike Eman heeft in zijn uitnodigingsbrief alle landen uitgenodigd om desgewenst agendapunten aan te melden.
Van de zijde van Aruba is een tweetal agendapunten ingebracht.

,,Nederland heeft conform mijn toezegging aan uw Kamer het agendapunt kinderrechten als agendapunt aangemeld en een agendapunt economische samenwerking voorgesteld”, zo schrijft Plasterk.

Tijdens iedere bijeenkomst van de regiegroep wordt aan de hand van notities, opgesteld door het ‘trekkende’ land de laatste stand van zaken van de conceptagenda besproken.

,,Dit is dus een continu proces waarover ook interdepartementaal afstemming plaatsvindt. Ik kan dus ook niet uitsluiten dat de agenda voor 2 april nog wijzigingen ondergaat die ik ten behoeve van het bepalen van de Nederlandse inzet interdepartementaal zal afstemmen.”

Curaçao neemt voortouw met ‘kinderrechten
Nederland heeft gevraagd de onderwerpen kinderrechten en economische samenwerking te agenderen.

,,Met name het onderwerp kinderrechten heeft mede naar aanleiding van een Unicef-rapport over de eilanden, dat in mei 2013 is uitgebracht, ook uw bijzondere aanacht. Ik heb daarover van gedachten gewisseld in het onderhoud dat ik eerder dit jaar had met de minister- president van Curaçao, de heer Asjes”

, zo schrijft Plasterk aan de Tweede Kamer.

,,Dit heeft er mede toe geleid dat Curaçao Aruba heeft verzocht dezelfde twee onderwerpen te agenderen.”

Afgesproken is dat Curaçao het voortouw neemt van het onderwerp kinderrechten en Nederland een trekkersrol in de conferentie zal vervullen voor het onderwerp economische samenwerking.
Door Aruba is voorts een agendapunt cohesie in het Koninkrijk voorgesteld en een agendapunt dat als motto heeft ‘Kleine landen, grote uitdagingen’.

,,Aruba wenst met het agendapunt cohesie stil te staan bij een belangrijke dimensie van het Koninkrijk, te weten die van verbondenheid en de daarmee gepaard identificatie; de mogelijkheid om zich als burger of als groep van burgers te identificeren met het Koninkrijk”, aldus Plasterk.

Het andere agendapunt ‘Kleine landen, grote uitdagingen’ gaat in op de bijzondere problematiek van eilanden die door de Verenigde Naties gecatalogiseerd worden als Small Island developing States (SIDS).
De problematiek betreft kenmerken die een duurzame ontwikkeling belemmeren en een extreme kwetsbaarheid met zich mee brengen.
Tijdens de Koninkrijksconferentie in 2011 zijn er vier werkgroepen ingesteld.
Nadat aanvankelijk de werkgroepen traag op gang kwamen, is via videoconferencing regelmatig vergaderd. Voor de Koninkrijksconferentie 2014 zullen de rapportages van de vier werkgroepen die bij de Koninkrijksconferentie van 2011 die op instigatie van de landen zijn ingesteld ter sprake komen.
De vier werkgroepen zijn de volgende: de werkgroep samenwerking; de werkgroep die zich buigt over praktische knelpunten en verschillen in interpretaties van onder meer het Statuut; de werkgroep geschillenregeling; en de werkgroep interlandelijk personen- en goederenverkeer.
Na de conferentie zullen de conclusies van de conferentie worden ondertekend door de voorzitter en de delegatieleiders.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *