Ingezonden | Tweede brief aan BTP, Staten en VVRP (2)

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix Pinedo aan het woord

DIT IS het tweede gedeelte van mijn tweede brief verzonden in april 2016, aan de eerdergenoemde instanties in verband met het plaatsen van de zogenoemde ‘community boxes’.

B: Punt is dat het absurd is dat één organisatie (directeur) het gehele volk op een dictatoriale wijze uit huis haalt om op door de Cpost vastgestelde plaats hun post op te halen. Oudere burgers hebben reeds aangegeven dat het voor hen een onmogelijke zaak is om zich te begeven naar die ‘community boxes’ om hun post te halen. Deze handeling van Cpost is vergaand disproportioneel.

C: Men vermeldde dat het plaatsen van enkele ‘community boxes’ bij het postkantoor op Groot Kwartier en Marchena een ‘pilotproject’ was. Zonder de bevolking op de hoogte te stellen van de resultaten, gaat Cpost over tot het plaatsen van ‘community boxes’ op het gehele eiland.

D: In de Ministeriële Beschikking (Beschikking brievenbussen) ter uitvoering van artikel 9 van de Postlandsverordening 1998 (P.B. 1997, no 319), wordt vermeld:

Artikel 1: Onder brievenbus wordt in deze ministeriële beschikking verstaan een voorziening voor het ontvangen van te bezorgen briefpost aan een huis- of kantooradres, bestaande uit:

a. een metalen of kunststoffen behuizing met ten minste de volgende afmetingen: 35 cm lengte, 17 cm breedte en 10 cm hoogte;

b. een gleuf in een deur, houten wand, stenen muur of pilaar met ten minste de volgende afmetingen: 25 cm lengte en 3,2 cm breedte.

In artikel 2 van genoemde beschikking wordt uitdrukkelijk vermeld in welke situaties groepsgewijze brievenbussen geplaatst kunnen worden. Individuele huisadressen vallen hier niet onder.

Gelet op bovenstaande druist de beslissing van CPost om de zogenoemde ‘community boxes’ te plaatsen voor de gehele bevolking van Curaçao, regelrecht in tegen bovengenoemde ministeriële beschikking (de zogenaamde voorwaarden conform art. 5 lid 1 van de Lv, zoals vermeld onder bovenstaand punt 3).

E: In verband met het bovenvermelde onder punt 5;

Hetgeen Cpost mee bezig is, is geen bevordering van de aflevering aan geadresseerden, maar juist een grove aantasting van de verkregen recht van meer dan 100 jaren om de post thuis bezorgd te krijgen. De motivering van Cpost achter het plaatsen van genoemde ‘community boxes’ is puur om het eigen belang te dienen.

Een grote meerderheid van de bevolking is tegen deze beslissing van Cpost.

De minister (regering) dient dus, zeker op grond van het vermelde onder aandachtspunt D. een stop te zetten aan het plaatsen van de ‘community boxes’ en de reeds geplaatste ‘community boxes’ op te heffen.

Mijn motivering voor dit schrijven is dat dit handelen van Nieuwe Post NV naar mijn mening tegen de wet indruist. De bevolking heeft het fundamentele recht om de post thuis bezorgd te krijgen. Daarvoor zijn er ook regels vastgesteld dat ieder huis een postbus dient te hebben die aan de conform de regels voorgeschreven dimensies dient te voldoen. Tevens wordt geëist op welke afstand van het hek de postbus geplaatst dient te worden. Recent heeft Nieuwe Post NV de bevolking erop gewezen dat ieder huis een postbus dient te hebben anders wordt er geen post bezorgd.

Eerder genoemd besluit van Nieuwe Post NV druist tevens in tegen de bewegingsvrijheid van de geadresseerden en het gemak om even naar het hek te lopen om na te gaan of er post is. Stelt u zich voor dat een geadresseerde zich een aantal keren naar een centrale postbuslocatie begeeft en er is geen post. Ik denk hierbij specifiek aan degenen die geen eigen vervoer hebben en in het bijzonder onze oudere burgers (die vaak alleen wonen). Zo’n besluit van een publiek (semi-overheids)orgaan dient ten goede van de bevolking te werken (hetgeen nu niet het geval is) en niet slechts ten goede van enkel de (interne) organisatie van dat orgaan. Verder rijst bij mij de vraag wanneer de wetgeving op het bezorgen van post door het parlement en de ministeriële beschikking zodanig is gewijzigd opdat de Nieuwe Post NV over kon gaan tot het implementeren van het door hen genomen besluit.

Hoogachtend in afwachting van uw antwoord,

FELIX D. PINEDO

Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *