Deken: Brief van Peterson suggestief

Mr. Karel Fielink: "Steeds hetzelfde verhaal van advocaat mr. Eldon Sulvaran”

Deken mr. Karel Fielink: “Brief van Peterson suggestief ”

Willemstad – De brief die advocaat Chester Peterson, kantoorgenoot van Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, naar alle leden van de Orde van Advocaten en naar de media stuurde, noemt Deken Karel Frielink ‘suggestief en misleidend’.

Peterson juicht het toe dat de Orde ‘eindelijk’ lijkt te ontwaken. Frielink: ,,Peterson was tot en met 9 december 2010 lid van het bestuur van de Orde. Vanuit die functie had hij dus zelf de nodige actie kunnen nemen. Dat heeft hij niet gedaan.”

Kennelijk was hij wel op de hoogte van klachten van zijn kantoorgenoot Sulvaran, maar heeft hij deze klachten niet aan de rest van het bestuur van de Orde doorgegeven. Deken Frielink:

,,Zijn opmerking is reeds daarom misplaatst.”

De opmerking van Peterson is bovendien misplaatst, omdat deze bepaald geen recht doet aan de vele inspanningen die met name ook door de Deken van de Orde in de afgelopen jaren zijn gepleegd.

,,Je kunt ontwaken uit een slaap, maar de Deken sliep niet en menig lid van de Orde kan dat vanuit zijn of haar eigen ervaring beamen.” Van Sulvaran noch van Peterson heeft Frielink, in de ruim drie jaar dat hij nu Deken is, klachten over het functioneren van het Hof ontvangen, ‘laat staan van de aard als waarmee Sulvaran afgelopen week in de publiciteit is getreden’.

,,Het doet wat merkwaardig aan om de Orde vervolgens te verwijten dat niets met deze klachten is gedaan.” De Deken vervolgt: ,,Dat de Orde heeft gefaald – en ik waarschijnlijk in het bijzonder – door niet publiekelijk klachten over het functioneren van het Hof aan de orde te stellen, zoals Peterson schrijft, lijkt mij een verwijt dat niet al te serieus kan worden genomen.”

Door het bestuur van de Orde ontvangen klachten van advocaten zijn bijvoorbeeld bij herhaling besproken met de President van het Hof. Toen werd vastgesteld dat er nauwelijks of geen verbetering in de organisatie van het Hof was opgetreden, is op 8 december 2011 door de ledenvergadering van de Orde de ontevredenheid daarover in een ‘ondubbelzinnig besluit’ aan de President overgebracht.

,,Inmiddels is enige tijd geleden iemand door het Hof aangetrokken om te trachten de interne problemen op te lossen”, stelt Frielink. ,,Van het feit dat de Orde tracht bij te dragen aan oplossingen in plaats van de publiciteit te zoeken kan haar toch moeilijk een verwijt worden gemaakt.”

‘Peterson verzint stelling’

Ten onrechte, meent de Deken van de Orde van Advocaten, suggereert Peterson dat het bestuur van de Orde zou menen dat over het functioneren van de rechterlijke macht ‘slechts binnenskamers’ mag worden gediscussieerd.

,,Die suggestie is niet juist en ook nergens op gebaseerd. Peterson verzint een stelling, legt die de Orde in de mond en gaat die stelling vervolgens stevig bestrijden.”

Waar het om gaat is, volgens Frielink, dat Sulvaran een aantal met name genoemde rechters publiekelijk beschuldigt van bijvoorbeeld valsheid in geschrifte.

,,Ik heb daar zelf, eveneens publiekelijk, van aangegeven dat niet verstandig te vinden en aangegeven dat van advocaten in dit opzicht terughoudendheid mag worden verlangd. Over de eventuele tuchtrechtelijke laakbaarheid heb ik mij niet uitgelaten.”

Er kan publiekelijk worden gediscussieerd over het functioneren van het Hof, de regering, de Staten en ga zo maar door. Aldus de voorman van de Orde.

,,Of iemand wel of niet valsheid in geschrifte heeft gepleegd, wordt echter niet door middel van een publieke discussie vastgesteld. Bovendien is duidelijk dat Peterson met een publieke discussie vooral een politieke discussie bedoelt.

Dit blijkt ook uit het feit dat Sulvaran zijn klachten bij de Staten van Curaçao heeft neergelegd en dat Peterson zijn brief naar de media heeft gestuurd. Nog even los van mogelijke discussies over de ‘trias politica’, hebben we de afgelopen anderhalf jaar kunnen waarnemen dat politieke discussies niet primair draaien om het vinden van bijvoorbeeld de waarheid, maar eerder om – bijvoorbeeld – het beschadigen van reputaties.”

In de actie van advocaat Sulvaran heeft de Deken in elk geval opnieuw aanleiding gevonden om te inventariseren welke klachten er onder advocaten leven, in dit geval meer specifiek onder de advocaten strafrecht.

,,Omdat een zoveelste oproep om klachten bij het bestuur in te dienen mij niet zo zinvol leek vanwege de geringe respons in het verleden, heb ik de Commissie Strafrecht van de Orde gevraagd om op korte termijn een bijeenkomst te organiseren.”

In die bijeenkomst kunnen de klachten geïnventariseerd worden en vervolgens kan worden bekeken hoe de gesignaleerde problemen kunnen worden opgelost.

,,Uit de brief van Peterson maak ik op dat Sulvaran er voor blijft kiezen om klachten die hij heeft niet aan de Orde voor te leggen. Dat is zijn goed recht, maar dan moeten misplaatste pogingen om de reputatie van de Orde te schaden ook achterwege blijven.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *