29 C
Willemstad
• zaterdag 30 september 2023

Telegraaf | Man gearresteerd in onderzoek naar moord op rapper Tupac Shakur

De politie in Las Vegas heeft een man gearresteerd in het onderzoek naar de moord op de wereldberoemde rapper Tupac Shakur 27 jaar geleden. Dat melden Amerikaanse...

Democracy now! | Friday, September 29, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 29 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Herdenkingsmonument Julianabrug wordt gerenoveerd

Het herdenkingsmonument, dat is geplaatst voor de slachtoffers van het instorten van de Julianabrug, wordt aangepakt. Zo is de verlichting niet meer up to date, en wordt...

DolfijnFM | Groot concert ter ere van Tula

Op het Brionplein vindt morgen het Bos di Libertat-festival plaats, een groot concert ter ere van Tula. Het concert is onderdeel van de Siman di Kultura en...

DolfijnFM | Ministers om tafel voor oplossing geweld op scholen

De ministeries van Onderwijs en Justitie hebben samengezeten om geweld op scholen aan te pakken. Het is al langer bekend dat vechtpartijen op scholen toenemen, dus was...
- Advertisement -spot_img

Blog JR | BREAKING NEWS: Holland to carry out investigation into ties under- and upperworld St. Maarten and Curacao

HomeLandenCuraçaoBlog JR | BREAKING NEWS: Holland to carry out investigation into ties...

SXM Bobol Politics blog | by Judith Roumou (NL+ENG)

SXM Sint Maarten - government in Dubai 2015
HOLLAND TO CARRY OUT INVESTIGATION INTO ST MAARTEN’S UNDERWORLD WITHOUT ASSISTANCE OR INTERFERENCE BY LOCAL POLICE OR POLITICIANS

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum: 4 september 2015. Betreft: Versterking rechtshandhaving in de Caribische landen in het Koninkrijk.

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg over de ‘Staat van het bestuur Aruba, Curaçao en Sint Maarten’ van 31 maart 2015 en het Algemeen Overleg over de Koninkrijksconferentie van 20 mei 2015 informeer ik u – nu het Justitieel Vierpartijenoverleg van 8 juni 2015 op Sint Maarten heeft plaats gevonden – mede namens de minister van Veiligheid en Justitie over de versterking van de rechtshandhaving in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze brief richt zich daarmee tevens op de motie Van Raak en Bosman aangaande een onderzoek in het kader van het Koninkrijk naar de (illegale) geldstromen tussen de onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben na het Justitieel Vierpartijenoverleg van januari jl. een inhoudelijke reactie gegeven op de voorstellen van Nederland, welke door Nederland zijn verwerkt in een gezamenlijk plan. Dit plan, dat de hoofdlijnen omschrijft en nog nadere uitgewerkt dient te worden, is ingebracht in het Justitieel Vierpartijenoverleg van 8 juni jongstleden.

Tijdens dit Justitieel Vierpartijenoverleg hebben de Ministers van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten uitgesproken zich te herkennen in het plan en daarmee de noodzaak tot versterking van de rechtshandhavingsketen in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Additionele opmerkingen en suggesties van de Caribische landen zullen op korte termijn worden aangedragen ten behoeve van de verdere uitwerking van de gezamenlijke inzet. Bij de verwerking van deze inbreng zal worden bekeken of het noodzakelijk is om richting het Justitieel Vierpartijenoverleg van 9 december 2015 een werkgroep in te stellen om de uitwerking ter hand te nemen. Het is mijn inzet dat een onderzoek naar de (illegale) geldstromen tussen de onder- en bovenwereld op Curaçao en Sint Maarten onderdeel uitmaakt van dit plan.

Tevens heeft het Justitieel Vierpartijenoverleg uitgesproken zich blijvend te zullen inspannen voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van het plan. Ik zal mij, samen met de minister van Veiligheid en Justitie, in blijven spannen om de door het Justitieel Vierpartijenoverleg noodzakelijk geachte structurele versterking van de rechtshandhavingsketen in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk mede van Nederlandse zijde via Hoofdstuk IV van de Rijksbegroting van financiële dekking te voorzien.

Vooruitlopend op het integrale plan ter versterking van de rechtshandhaving in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk is met Sint Maarten op 24 mei 2015 een protocol overeengekomen dat ziet in de instelling van een Integriteitskamer en de versterking van de rechtshandhavingsketen op Sint Maarten.

De Landsverordening Integriteitskamer is op 18 augustus door de Staten van Sint Maarten vastgesteld. Indien de afspraken uit het protocol niet of onvoldoende op korte termijn hun beslag krijgen in een Landsverordening, zal ik na advisering door de Raad van State van het Koninkrijk bij Algemene Maatregel van Rijksbestuur de juridische basis borgen.

Onverlet het vorenstaande, worden de eerste stappen om de Integriteitskamer feitelijk in te richten op dit moment gezet.

Tevens blijft het protocol voor de bepalingen betreffende de versterking van de rechtshandhaving onverkort van kracht. Om de afgesproken versterking van de rechtshandhaving een impuls gegeven is in totaal €22,1 miljoen beschikbaar voor de periode 2015-2017. Wij hebben de procureur-generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van de BES, terzake de inzet van het Openbaar Ministerie, de korpschef van de Nationale Politie, terzake de inzet van het RST en de president van het Gemeenschappelijk Hof gevraagd om met deze middelen te voorzien in een programmatische aanpak en versterking van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en misdrijven die gezien de ernst of frequentie dan wel het georganiseerde verband waarin ze worden gepleegd een ernstige inbreuk op de rechtsorde maken. Waarbij met voorrang de grensoverschrijdende ondermijnende criminaliteit aangepakt moet worden. Deze in hoge mate internationale en interregionale misdaad is een rechtstreekse bedreiging voor zowel de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk als voor Nederland. Deze ondermijnende criminaliteit schaadt daarmee het Koninkrijk als geheel en dient daarom ook in Koninkrijksverband te worden bestreden.

Het Recherche Samenwerkingsteam, het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof zullen in dit kader zoveel mogelijk gespecialiseerde capaciteit inzetten ten behoeve van Sint Maarten. Daarbij kan, na overleg met de hoofdofficier op Sint Maarten, worden voorzien in een rechtstreekse gezagslijn met het parket van de procureur-generaal. Hoewel de inzet primair gericht is op Sint Maarten zal deze naar verwachting eveneens effect hebben op Curaçao.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

English TRANSLATION

As promised during the March 20th 2015 General Consultation on the “State of the Administration of Aruba, Curacao and St Maarten and the General Consultation of the Kingdom Conference of May 20th 2015. The Judicial quad-partite consultations of June 8th 2015 which took place in St Maarten, also on behalf of the Minister of Defense and Justice on strenghtening law enforcement in the countries of the Caribbean part of the Dutch Kingdom.

Sint Maarten police KPSM
Sint Maarten police KPSM

This letter thus also focuses on the Motion by Van Raak and Bosman concerning an investigation within the framework of the Kingdom concerning the illegal interaction between the Curacao and St Maarten underworld.
Aruba, Curacao and St Maarten after the Judicial Quad-partite consultations of last January.

Given a detailed response to the proposals of the Netherlands, which are processed by the Netherlands in a joint plan. This plan, which defines the
guidelines and still needs to be developed further, is a part of the Judicial quad-partitie consultations of June 8th 2015.

During this Judicial Four Party Consultation, the Ministers of Justice of Aruba, Curacao, and St Maarten affirmed the need to strenghten law enforcement in the Caribbean part of the Dutch Kingdom. Additional comments and suggestions from the Caribbean countries will be put forward shortly in favor of the further development of the joint deployment.

In processing this input will be considered whether it is necessary to establish a working group towards the Judicial Four-Party consultations to take place on December 9th 2015.

It appears that an investigation into the illegal connection between the underworld and the Curacao and St Maarten is a part of this plan. I shall, together with the Minister of Defence and Security will continue efforts to strenghten the structure deemed necessary by the Judicial Quad-partite consultations on the law enforcement chain in the countries of the Dutch Caribbean part of the Kingdom through chapeter IV of the National Budget to provide financial coverage.

Ahead of the comprehensive plan to strenghten law enforcement in the countries of the Caribbean part of the Kingdom of St Maarten a protocol agreed on May 24 2015 which will see the establishment of an Integrity Chamber and the strenghtening of the law enforcement chain in St Maarten.

The Ordinance Integrity Chamber on 18th August adopted by the Statesof St Maarten. If the agreement of the protocol have not sufficiently seized their short term in an ordinance.

I shall after constulting the Kingdom of the Raad van Staat by order in National Board Guarantee the legal basis. The first steps to prioritize the Integrity House at this time. The protocol also remains for the provisions on strenghtening the law enforcement in full force.

Agreed to the strenghtening of law enforcement givena boost financially of 22.1 million Euro for the period of 2015-2017. We have the Attorney General of Curacao, St Maarten and the BES Islands, respect the efforts of the Public Prosecutor, the police chief of the National Police, with respect to the deployment of the RST and the President of the Joint Court requested these funds to provide a programmatic approach and strengthening the fight aginst cross-border crime and crimes against the severity or frequency or the organized context in which they commetted a serious breach of the law.

Whereby priority transboundary subversive crime must be tackled. This highly international and interregional crimes a direct threat to both countries both in the Caribbean and in the Netherlands. This crime undermines the Kingdom as
a whole and should therefore be fought at a Kingdom level.

The Criminal Investigation Team, the Public Minister and the Joint Court will deploy as many specialized capacity in this context the benefit of St Maarten. This may, after consultation with the Chief in St Maarten provide a direct line
of authority to the Office of the Attorney General. Although the deployment is primarily focused in St Maarten, it will also have an effect on Curacao.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Bron: sxmgovernment

Lees meer…

Judith Roumou – In’s en outs van SXM. Rauwe, authentieke blogs van een onafhankelijke Sint Maartsense die het Sint Maartense parlement en rechtbank frequenteert en politieke misstanden en corruptie aan de kaak stelt op een geheel eigen manier.

Dit artikel is geplaatst in

8 reacties

  1. Waarom bekruipt mij het gevoel dat die Peter de Witte voor geen cent te vertrouwen is ?
    ( PdW in een interview (vrij citaat) : op St Maarten is niets bijzonders aan de hand, overal gebeurt wel wat…….Misschien is dat een reden (temeer) dat ik achter zijn naam vele vraagtekens zet. -gaat ie nou wel of niet naar KIA Aruba, ook daar kent hij alle in en outs-.

  2. Nou…daarom dus dat onderzoek en het waarom de Chef van de Nationale Politie Nederland niet wilde samenwerken met lokale politie en overheid 🙂

  3. Twee corrupte politie-agenten op de foto. De twee zijn gehoord door de landsrecherche en het OM als verdachte. De heer Peter de Witte is gehoord door het OM en de landsrecherche vanwege zijn betrokkenheid bij de fraudezaak (de vervalsing van de handtekening van de gouverneur Eugene Holiday). De heer Peter de Witte is ook gehoord vanwege zijn betrokkenheid bij een wapenzaak. De heer R. Bloeiman werd weggestuurd als chef van de immigratiedienst in 2012 omdat hij als verdacht werd gehoord door het OM. De ex min. just. Ronald Duncan werd door het OM onder druk gezet toendertijd om hem weg te sturen. Het verhoor vond plaats in het kantoor van ex min. just. Ronald Duncan. Hij (R. Bloeiman) werd in 2013 door zijn politieke vrienden weer teruggezet in zijn oude functie. Alweer hebben ze de zaken in de doofpot gestopt. De heer R. Bloeiman wordt toch verdacht van het stelen van gelden (grote bedragen) bij de immigratiedienst. Waarom is hij nooit op non-actief gezet. Wat is er gebeurd met de zaak van Caryl Rogers. Hij is ook gehoord als verdachte in dezelfde tijd als R. Bloeiman en binnen dezelfde kantoor van de ex min. just. Ronald Duncan. Hij moest ook het veld ruimen in 2012 en later in 2013 teruggezet in zijn oude functie. Waarom doet he OM niks.

  4. @Kastelein: Deze opmerking was eigenlijk bedoeld voor het commentaar van Alexander Baldal; had het onder zijn stukje moeten plaatsen….
    Ben het overigens voor 100% eens met het onderzoek en hoop dat dat hier op Curacao ook plaatsvindt 🙂

  5. Het is duidelijk dat Den Haag geen competitie duld en de prooi, de opbrengsten van de criminele zaken zelf in de zak wil steken. What a show! If they want to spend 22 million, the loot will be several times that. In mine only opinion.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties