AntilliaansDagblad | Derde tranche plus extra geld

‘Curaçao accepteert de offers, maar focust op geboden kansen’

Willemstad – Met het bereiken van het Politiek Akkoord stelt Nederland naast de derde tranche aan liquiditeitssteun (105 miljoen gulden), onder andere bedoeld als begrotingssteun, ook aanvullende financiële investeringsmiddelen beschikbaar.

Namelijk voor onderwijshuisvesting (eenmalig 30 miljoen euro ofwel 63 miljoen gulden). Daarvan is een miljoen voor het lenigen van de hoogste noden – zoals lekkende daken en veiligheidsissues – op basis van een quick scan. Verder voor versterking van de rechtsstaat (grotendeels structureel 25,3 miljoen euro of 53 miljoen gulden).

Ook voor versterking van het ondernemerschap en het investeringsklimaat alsmede een garantie-instrumentarium (geraamd op maximaal 20 miljoen euro of 42 miljoen gulden), na doorlichting van het investeringsklimaat en het ondernemerschapsbeleid op Curaçao. Daarbij wordt gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid en modaliteiten van een garantie-instrumentarium aan Curaçaose bedrijven die vóór de coronamaatregelen in de kern gezond waren.

De PAR/MAN-regering hierover: ,,Met name de versterking van het ondernemings- en investeringsklimaat en een verbetering van de toegang tot financiering zijn belangrijk voor het bedrijfsleven en voor het economisch herstel van Curaçao.”

Premier Eugene Rhuggenaath (PAR): ,,De situatie op Curaçao is uitdagend, maar biedt tegelijkertijd wel perspectief. We nemen onze verantwoordelijkheid en accepteren de offers die daarmee gepaard gaan, maar focussen met name op de kansen die ons geboden worden.”

Curaçao heeft, zo is de regeringsleider overtuigd, een enorm sociaaleconomisch potentieel. ,,Het is in onze handen om het maximale te halen uit dit potentieel. Curaçao kan het nu echter nog niet alleen en op eigen kracht, maar daar willen we uiteraard wel naartoe werken.”

Met het Politiek Akkoord is dus ook de weg vrijgemaakt voor de derde tranche liquiditeitssteun nog dit jaar aan Curaçao. Afgelopen vrijdag stelde de Rijkministerraad (RMR) in Den Haag al vast dat Curaçao voldoet aan de voorwaarden.

Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) hierover in een brief aan de Tweede Kamer: ,,De instemming van Curaçao met de genoemde set voorwaarden maakte voor de RMR de weg vrij om over te gaan tot het verstrekken van een derde tranche liquiditeitssteun van 105 miljoen gulden voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020.”

Het College financieel toezicht (Cft) is gevraagd om advies uit te brengen of er aanvullende liquiditeitssteun benodigd is voor de periode tot en met de jaarwisseling. Dit advies en de besluitvorming hierover staan op de agenda van de RMR van 13 november.

,,In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende meerjarige samenwerking tussen beide landen”, aldus de persverklaring van de regering in Fòrti.
Curaçao ontvangt sinds april dit jaar liquiditeitssteun van Nederland om de gevolgen van de Covid-19-pandemie voor de bevolking, het bedrijfsleven en de werkgelegenheid op Curaçao te beperken. Deze liquiditeitssteun is sinds mei, met de tweede tranche liquiditeitssteun 2020, niet meer vrijblijvend. Er worden voorwaarden aan gekoppeld, die tot doel hebben de financieel-economische weerbaarheid van Curaçao te vergroten.

,,Tegenover hervormingen op Curaçao zal het Nederlandse kabinet nieuwe liquiditeitssteun bieden, en daarnaast mee investeren in de ontwikkeling van Curaçao”, legt het persbericht van de regering-Rhuggenaath uit. Zo gaat Nederland Curaçao in de eerste plaats ondersteunen bij de afgesproken structurele hervormingen.

Naast het voortzetten van begrotingssteun voor de ontstane tekorten als gevolg van de coronacrisis, gebeurt dit met inzet van kennis en kunde. Daarvoor wordt er het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling opgericht, kortweg het COHO, dat samen met de ministeries op Curaçao en in overleg met stakeholders de hervormingen verder gaat uitwerken.
Ook zal deze entiteit mee gaan helpen met de implementatie hiervan. ,,Het COHO zal hierbij geen bevoegdheden overnemen van de Staten, de regering en de verantwoordelijke overheidsorganen; dit is in het gevoerde overleg nadrukkelijk overeengekomen en vastgelegd.” Wel wordt het COHO in staat gesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de structurele hervormingen en ook consequenties te verbinden aan het onvoldoende meewerken hieraan.

In het persbericht van de regering van Curaçao komt ook staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties aan het woord: ,,Met dit pakket aan maatregelen wordt er gewerkt aan structurele hervormingen die de economie en de samenleving van Curaçao duurzaam weerbaarder moeten maken.” Naast de hervormingen is er, vervolgt hij, ook ruimte voor investeringen voor het eiland. ,,Curaçao moet sterker uit deze crisis komen en op eigen benen kunnen staan, want de mensen op Curaçao verdienen een sociaal en economisch perspectief”, aldus Knops. ,,Deze politieke overeenstemming is daarin een eerste belangrijke stap. Dit zal van alle partijen op Curaçao continue inspanning vergen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

De Rijksministerraad samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten 3e tranche coronavirusmaatregelen. Met hervormingen toezicht en handhaving financiële (trust met gok) sector gehighlighted. Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – Hervormingen Trust/goksector Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *