26 C
Willemstad
• zondag 17 oktober 2021 08:55

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Incassobureau Blue Factor failliet

Teruglezen 5 mei 2017

Met Blue Factor/Blue Liaisons documenten

Aanzienlijke schulden bij Vidanova en PSB Bank

Willemstad – Incassobureau Blue Factor bv is in staat van faillissement verklaard. Het faillissement is op 2 mei door het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao uitgesproken.

- Advertentie -

Het faillissement is op verzoek van Stichting Vidanova Pensioenfonds, zo blijkt uit het vonnis in handen van het Antilliaans Dagblad. Uit gegevens van het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Blue Factor, gevestigd aan de Andromedaweg, tien jaar geleden – in augustus 2007 – werd opgericht.

Blue Factor had, zo blijkt uit dezelfde bron, twee bestuurders: een natuurlijk persoon, namelijk Harry Parisius in 1958 geboren in Suriname, en de rechtspersoon Blue Liaison Corporate Finance nv. Laatstgenoemde onderneming, die diensten verleent en adviezen geeft op organisatorisch, juridisch-bestuurlijk, economisch en financieel-administratief gebied, heeft op zijn beurt twee directeuren.

Ook rechtspersonen: HP Holding & Investments van eerdergenoemde Parisius en RC Holding & Investments van de in 1962 op Curaçao geboren Randolph Camelia. In verband met het faillissement van Blue Factor is rechter Pieter de Kort benoemd tot rechter- commissaris en is de advocaat Remco van Arkel van het kantoor Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten aangesteld als curator.

Crediteuren kunnen hun vorderingen, voorzien van bewijsstukken, indienen bij de curator. Het verzoek tot faillietverklaring door Stichting Vidanova Pensioenfonds is van 7 april en werd op 2 mei tijdens verhoor in raadkamer door het gerecht behandeld. De (indirecte) bestuurders Parisius en Camelia waren aanwezig.

- Advertisement -

Daarbij is summierlijk gebleken dat Blue Factor meerdere schulden onbetaald laat en van feiten en omstandigheden die aantonen dat de bv in de toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen. Vidanova heeft in 2009 een kredietfaciliteit verstrekt aan het incassobureau. Blue Factor kon daarbij over maximaal bijna 11 miljoen (10.920.000 om exact te zijn) in hoofdsom beschikken.

Eind 2015 constateerde Vidanova dat Blue Factor zich niet hield aan de terugbetalingsverplichtingen. De kredietfaciliteit was op dat moment al geheel opeisbaar. Onverplicht heeft het pensioenfonds nog geruime tijd respijt gegeven.

Op 4 april 2017 werd Blue Factor een laatste termijn gegeven een bedrag van bijna 10 miljoen te voldoen, omdat het bureau in gebreke bleef het openstaande bedrag in hoofdsom betalen. Blue Factor heeft naast de schuld aan Vidanova ook een forse schuld aan PSB Bank, namelijk ter hoogte van bijna 4,3 miljoen (dat was de stand per 31 oktober 2015), zo blijkt uit het verzoekschrift tot faillietverklaring.

,,Het is aangewezen om een curator bij Blue Factor orde op zaken te laten stellen en de activa van Blue Factor te traceren en te gelde te maken opdat de schuldeisers betaald kunnen worden”, aldus het stuk.

Gezien de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van het incassobureau, welke voornamelijk zien op factoring, in combinatie met mogelijke vorderingen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, deed Vidanova het gerecht de suggestie ‘een ervaren curator aan te stellen’. Dat is advocaat Van Arkel geworden.

Bron: Antilliaans Dagblad van 5 mei 2017

Naschrift KKC

Blue Factor faillisementsverslagen 1, 2 en 3 plus beschikking bijgesloten

Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 1 20170818
Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 2 20180328
Blue Factor/Blue Liason – Openbaar faillissementsverslag 3 20181030
Blue Factor/Blue Liason – Beschikking opheffing faillisement wegens gebrek aan baten

Voor degenen die geen zin of tijd hebben om de verslagen helemaal door te nemen, hierbij enige citaten en aan het eind een korte toelichting:

Suzy Camelia Romer – CEO blue liaison corporate finance

 

PSB Bank (hierna ook te noemen: “PSB”) heeft per 17 juli 2017 een bedrag van ANG. 5.511.419,- van de failliet te vorderen.

Stichting Vidanova Pensioenfoends (hierna ook te noemen: “Vida Nova”) heeft per 17 juli 2017 een bedrag van ANG 10.025.352,- van de failliet te vorderen.
(Verslag 2 blz 1)

Ook hoopt de curator in de komende faillissementsperiode te kunnen beoordelen of er volgens hem al dan niet sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.
(Verslag 2 blz 2)

In onderzoek doch door een schuldeiser wordt zeer kort gezegd gesteld dat gelden in strijd met contractuele bepalingen en doestellingen zijn aangewend door andere doeleinden dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld met bestuurdersaanspakelijkheid tot gevolgd.
Paulianeus handelen : In onderzoek.
(Verslag 2 blz 3)

Laatsgenoemde buitenlandse vennootschap (Omela Investments Inc) verkoopt en levert op haar beurt deze 270 aandelen A en vervolgens op 12 juli 2012 aan Blue Liaison Corporatie Finance N.V., die zoals reeds gezegd statutair directeur van de failliet is.

…bedroeg de verkoopprijs op 12 juli 2012 van deze 270 aandelen A een bedrag van ANG 1.684.797,-.

Wat hierbij opvalt – en vooralsnog zonder dat hierover een oordeel wordt gegeven door de curator – is het feit dat de voor de aankoop van deze 270 aandelen A door Blue Liaisons Corporate Finance N.V. (statutair directeur van de failliet) door de failliet – en zonder dat er enige zekerheid wordt bedongen – het bedrag van ANG 1.684.797,- wordt geleend aan Blue Liaisons Corporate Finance N.V. (haar statutair directeur). De curator kan verder ook nog niet beoordelen of de verkoopprijs d.d. 12 juli 2012 ad ANG 1.684.797,- voor deze 270 aandelen A een reële was.
(Verslag 3 blz 1)

Er zijn door de failliet leningen gegeven aan Blue Factor (Aruba) N.V. en Blue Factor (St. Maarten) B.V. Doordat de administraties van deze bedrijven niet ter inzage zijn, kan de curator niet aangeven wat er met deze leningen is gedaan. Per faillissementsdatum is de stand van de lening aan Aruba ANG 1.147.052,- en de stand van de lening aan Sint Maarten ANG 288.902,-.
(Verslag 3 blz 2)

Na een onderzoek van Adequate Financial Services N.V. is de curator van mening dat de failliet een vordering heeft op Blue Liaison Corporate Finance N.V. (statutair directeur van de failliet) van in totaal ANG 6.196.677,-. Deze vordering bestaat uit verstrekte geldleningen, rekening courant verhoudingen en verbeteringen aangebracht aan het pand gelegen aan Andromedaweg 1, dat niet aan de failliet in eigendom toebehoort doch indertijd door de failliet werd gehuurd.

Ter zake werd Blue Liaison Corporate Finance N.V. aangeschreven doch tot op heden werd generlei betaling ontvangen.
(Verslag 3 blz 3)

Zonder op de zaken te willen vooruitlopen en zonder al een juridisch oordeel te willen en kunnen geven wordt het navolgende door de curator opgemerkt.

De failliet is op of omstreeks 10 augustus 2007 een management agreement aangegaan met Blue Liaison Corporate Finance N.V. De management fee bedroeg USD 30.000,- per maand exclusief OB.
(Verslag 3 blz 4)

Volgens het Verslag – zie ook hiervoor onder 1.1 – zou er vanaf 2010 t/m 2015 een totaal verschuldigd bedrag van ANG 3.067.006,- aan management fee niet in rekening zijn gebracht aan de failliet (undeclared management fees). Deze ANG 3.067.006,- aan undeclared management fees is wel in de vorm van een rekening courant vordering door de failliet uitbetaald aan Blue Liaison Corporate Finance N.V., hetgeen in strijd zou (kunnen) zijn met de hiervoor genoemde letter of understanding.
(Verslag 3 blz 5)

…dat de van Vida Nova ontvangen gelden die bestemd waren voor factoring voor andere doeleinden zijn aangewend, hetgeen overigens ook mondeling tijdens een vergadering d.d. 7 maart 2016 en per e-mail van 9 maart 2016 van de heer Parisius (schriftelijk) wordt erkend door de directie van de failliet. Of zulks in casu ook daadwerkelijk een bestuurdersaansprakelijkheid oplevert dient volgens de curator nog nader te worden uitgezocht.
(Verslag 3 blz 6)

In de komende periode zal de curator trachten de vordering die de failliet heeft op Blue Liaison Corporate Finance N.V. –zie hiervoor onder 4 – van in totaal ANG 6.196.677,- trachten te incasseren, althans een (groot) gedeelte hiervan.
(Verslag 3 blz 7)

De faillissementsboedel is op dit moment leeg. De curator is hierbij niet is staat om zelf procedures voor de failliet te gaan voorfinancieren. Vgl. mogelijke procedure tegen Blue Liaison Corporate Finance N.V.

….De Curator kan dan ook niet zonder financiële hulp van de gezamelijke crediteuren, althans één van hen. Eén van de crediteuren – middels haar gemachtigde – heeft de curator inmiddels aangegeven, althans zo begrijpt de curator dat, dat zij bereid is om tegen nader overeen te komen voorwaarden in de kosten van e.e.a. bij te dragen.
(Verslag 3 blz 8)

Enkel en alleen uit het Verslag moge duidelijk blijken – immers er worden onder meer gelden uitgeleend, gelden geïnvesteeerd in onroerende zaken, enz. – dat de van Vida Nova ontvangen gelden die bestemd waren voor factoring voor andere doeleinden zijn aangewend,…
(Verslag 3 blz 9)

Toelichting:
De twee grootste crediteuren van Blue Factor zijn PSB Bank en Vidanova.
PSB Bank heeft per datum faillissement een bedrag van Naf. 5.511.419,= te vorderen en Vidanova Naf. 10.025.352,=.

PSB Bank toonde geen interesse in het faillissement. Vidanova zou eerst fondsen beschikbaar stellen voor nader onderzoek door curator maar heeft daar vervolgens van afgezien. Reden dat de curator geen onderzoek ingesteld naar mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en andere mogelijke malversaties. Het faillissement is vervolgens bij gebrek aan baten opgeheven.

Gezien de verslagen valt verre van uit te sluiten dat er binnen de bedrijfsvoering onrechtmatig gehandeld is en gelden weggesluisd zijn.

Blijkens de verslagen zijn grote bedragen aan bijvoorbeeld Blue Liaison Corporate Finance geleend zonder enige zekerheid en zonder dat deze terugbetaald zijn. Hebben er allerlei wazige transacties met in- en verkoop van aandelen plaatsgevonden en zijn er aan Blue Liaison Corporate Finance miljoenen aan ‘management fees’ betaald.

Opmerkelijk is verder dat Vidanova – die meer dan 10 miljoen van Blue Factor te vorderen heeft, waarbij mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijk – recentelijk via tussenkomst van mevr. Römer in staat gesteld is om terzake HNO een miljoenen lening aan te gaan tegen een rente van 5% terwijl als die lening via Nederland geleend zou zijn dit zeer waarschijnlijk tegen een veel lagere rente zou zijn. Niet uitgesloten is dat Vidanova mevr. Römer in de tang heeft en er daarom een goede deal met HNO heeft weten uit te slepen.

- Advertisement -

Artikel delen

10 reacties

 1. @van Wijk: ik twijfel niet aan uw internationale expertise, maar wat niet kan, niet bestaat en juridisch onmogelijk is, is “internationaal beëdigd”.

  Lijkt mij verstandig om de volgende keer te schrijven: “beëdigd taxateur onroerende zaken met internationale evaring” want internationaal beëdigd bent u zeker niet. Niemand overigens.

 2. Geachte heer,
  Ik ben beëdigd door de rechtbank te Rotterdam, en nog steeds lid
  van diverse Onroerend goed organisaties in Nederland.
  Alhoewel de term internationaal wellicht u misleidend voorkomt
  denk ik daar anders over.
  Mijn terrein is niet alleen Nederland maar ook diverse
  landen daarbuiten zo heb ik enkele jaren geleden het vliegveld Hato
  met een collega ( dhr Det Brouwer van Brouwer taxaties )getaxeerd, ook
  ben ik regelmatig door het ministerie van economische zaken via de PUM organisatie uitgezonden geweest op mijn vakgebied naar Rusland, Zuid-Afrika, Georgië enz. Met andere woorden de term internationaal
  verdien ik zeker wel.
  U kunt ter verificatie altijd contact met opnemen.

 3. Alle zelfverrijking van bestuurders wordt, direct of indirect, betaald door de belasting betalers. Ook als ze “giften” of cadeaus krijgen betekent dat de prijs daarvan verrekend wordt in de factuur die door de belasting betalers wordt betaald.
  Er zou wat aan gedaan moeten worden.
  En zelf mogen ze ook wel eens een keer wat gaan doen, een belijd maken en uitvoeren zou welkom zijn.
  Luchtkastelen van 1000 koeien op een paardenrenbaan in space of het binnen halen van computer nerds omdat we zoveel te bieden hebben;
  Geweldig juridisch systeem,
  Zeer betrouwbaar electrisch netwerk
  Betaalbare Nuts faciliteiten
  Schone natuur
  Uitstekend weg dek.
  En niet vergeten; super snel en goedkoop internet.

 4. …..”Opmerkelijk is verder dat Vidanova – die meer dan 10 miljoen van Blue Factor te vorderen heeft, waarbij mogelijk sprake is van bestuurdersaansprakelijk – recentelijk via tussenkomst van mevr. Römer in staat gesteld is om terzake HNO een miljoenen lening aan te gaan tegen een rente van 5% terwijl als die lening via Nederland geleend zou zijn dit zeer waarschijnlijk tegen een veel lagere rente zou zijn. Niet uitgesloten is dat Vidanova mevr. Römer in de tang heeft en er daarom een goede deal met HNO heeft weten uit te slepen”……

  Deze lening is uiteindelijk niet doorgegaan, maar zo worden zaken dus “geregeld” op Curaçao!
  De belastingbetaler krijgt altijd de rekening gepresenteerd.

  Ook Suzy is een van die “oude jongens krentebrood”” politici die al 30 jaar meedraait, en Curaçao is er alleen maar op achteruitgegaan.

 5. Schandalig geld lenen zonder deugdelijk onderpand; en is uiteindelijk de dupe “ de gewone man “
  Gisteren bij het pand geweest; een rommeltje en inmiddels
  zijn de airco ‘s gestolen.
  De taxatiewaarde is op dit moment nog geen 150.000 Nafl!

  CvW
  Internationaal beëdigd Onroerend Goed Taxateur

 6. @Tico: “…de bedrijfsactiviteiten van het incassobureau, welke voornamelijk zien op factoring…”

  Factoring is een vordering op een debiteur verkopen aan een factor maatschappij. Deze maatschappij neemt dan jouw vordering over tegen bijvoorbeeld 75% en betaalt jouw direct uit.

  De factormaatschappij heeft dan een vordering van 100% op jouw ex-debiteur.
  Betaalt jouw ex-debiteur de factor maatschappij niet dan zitten ze met een strop. Betalen ze wel dan verdienen ze in dit geval 25%.

 7. Een ieder kan een incassobureau beginnen. Daar heb je geen bureau voor nodig, je kan hetzelf vanuit je zolderkamer/schuur doen. Je stuurt wat dreigbrieven uit en hoopt dat men betaald. Waarom dit bureautje miljoenen toegestopt kreeg van alle kanten snap ik niet. Als ik naar de bank ga of Vidanova met de vraag of ik een paar miljoen kan lenen zonder onderpand, dan wordt ik er na mal ordu uitgetrapt. Dit zaakje stinkt van alle kanten. Sushi Graaimelia is weeral betrokken bij een stinki zaak, maar hoe kan het dat er geen onderpand is ter dekking van de miljoenen die geleend zijn. Dan is er ook nog bewijs van ordinaire fraude (waarom zijn de gelden naar offshore rekeningen gesluisd?) maar dit zal ook wel weer met de “zo doen we dat nou eenmaal op Curacao” smoes afgedekt worden.

 8. En de curator zoekt niets meer uit want bleu factor is leeg en de schuldeisers hebben “geen belang” om de curator te betalen voor een onderzoek. En daarmee hoopte sushi er mee weg te komen als tenminste de screningswet ook nog even aangepast kan worden.
  Dit haar werkwijze en zo blijft ze op haar troon van koningin van Curaçao.

 9. Suzy Romer heeft voor een eenvoudig incassobureautje op deze rots met nog geen handvol personeel een schimmig netwerk van buitenlandse vennootschappen opgezet, waarna het geld van PSB en Vidanova via een reeks van onzichtbare transacties lijkt te zijn weggesluisd, uiteindelijk waarschijnlijk naar haar portemonnee.

  Hopelijk zoekt de curator dit tot op de bodem uit.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | 2.000 deelnemers uit 34 landen bij KLM Curaçao Marathon

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De organisatie van de KLM Curaçao Marathon verwacht op zaterdag 27 en zondag 28 november 2.000 deelnemers vanuit 34 landen. Zestig procent van hen...

PBC | De top 8 mooiste stranden van Curaçao

Persbureau Curacao Curaçao is een heerlijk vakantie-eiland in de Caribische Zee. Het staat bekend om zijn prachtige baaien, dito zandstranden en kraakheldere zee. Ga je op vakantie naar...

NOS | Drukte op Schiphol, meer herfstvakanties geboekt dan voor corona

Waar het coronavirus tot voor kort een dikke streep zette door vakantieplannen, wordt er deze herfstvakantie weer volop gereisd. Reisorganisaties spreken van een 'inhaaleffect': "Het vertrouwen van...

Parool | Duits tijdschrift veegt vloer aan met Nederlands drugsbeleid

Bob van Huet Nederland is door een buitensporig drugsbeleid tot een maffiaparadijs verworden, vindt Der Spiegel. Het Duitse weekblad wijdt een opmerkelijke coverstory aan het buurland. Nadat eerder de...

PBC | Daling zet door, dodental loopt op

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Twee personen die besmet waren met het coronavirus zijn afgelopen dag in een verzorgingstehuis overleden. Het aantal coronadoden komt daarmee op 171 te staan. Het...

ParadiseFM | CURACAO Magazine al sinds vorig jaar mei gestopt

Het tijdschrift CURACAO dat in Nederland werd uitgegeven is niet door de huidige gevolmachtigde minister Carlsson Manuel stopgezet, maar door diens voorganger Anthony Begina. Zo schrijft oud-journalist...
- Advertentie -