AD | Een vijfde inkomens achteruit

CBS: 84 Procent kan gezin onderhouden | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Uit een door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehouden Covid-19-onderzoek op 24 april, blijkt dat een kleine 19 procent (exact 18,8 procent, ongeveer een vijfde deel) van de respondenten aangeeft achteruitgegaan te zijn in inkomen.

Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat 84,3 procent het gezin en zichzelf kan onderhouden. Van de onderzochten is ruim 40 procent onderdeel van een huishouden met kinderen onder de dertien jaar en bijna 60 procent leeft zonder kinderen in huis.

De meeste geënquêteerden – een kleine 31 procent van de vrouwen en 25 procent van de mannen – geeft tevens aan nog aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Respectievelijk 20 en 15 procent zegt dit niet meer te kunnen. Van de groep die in inkomen achteruit is gegaan ontvangt 74,3 procent inkomen uit werk of eigen bedrijf.

Het CBS stelt dat het onderzoek niet geheel representatief is omdat alleen mensen met toegang tot internet de vragenlijst hebben kunnen invullen. Van de ondervraagden is desondanks 18 procent werkzoekend, van wie 37 procent langer dan zes maanden, dus al vóór de coronacrisis.

CBS constateert verder dat de meeste mensen hun eigen gezondheid hoog schatten met een waarde van acht op een schaal van één tot tien. Overigens beschouwen vrouwen zichzelf gezonder dan mannen. Ook heeft de meerderheid van de respondenten (63,4 procent) te kennen gegeven zich thuis net zo veilig te voelen als vóór de coronacrisis.

Het onderzoek is verspreid via sms van Digicel en UTS en via de digitale online platforms van de regering van Curaçao en CBS. De Covid-19-enquête, bestaande uit achttien vragen, is uiteindelijk door 24.535 personen ingevuld, van wie (gewogen) 56 procent mannen en 44 procent vrouwen. Deze 24.535 personen beslaan 28 procent van de populatie – zoals in 2017 door het CBS onderzocht – die toegang heeft tot internet op Curaçao. De grootste groep ondervraagden is in de leeftijd van 45 tot 54 jaar.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *