Maandelijks archief: mei 2009

Samen bouwen aan de toekomst van Curaçao

Door Karel Frielink – Over mensenrechten, schuldsanering en het referendum (5)

Mr. Karel Fielink: "Steeds hetzelfde verhaal van advocaat mr. Eldon Sulvaran”

Mr. Karel Fielink: “Steeds hetzelfde verhaal van advocaat mr. Eldon Sulvaran”

Mijn gewaardeerde collega Chester Peterson mengt zich publiekelijk in de discussie tussen de heer Don Martina en mij. Bij zijn betoog plaats ik puntsgewijs een aantal kanttekeningen, waarbij ik opmerk dat hij zoveel te berde heeft gebracht dat ik hier een deel onbesproken moet laten.

1. Het debat tussen de heer Martina en mij ging over de vraag of uitspraken van minister- president Balkenende en staatssecretaris Bijleveld over de mogelijke stopzetting van de schuldsanering ingeval ‘no’ het referendum zou winnen, nu wel of niet een schending van mensenrechten opleveren. Volgens de heer Martina leiden deze uitspraken tot oneigenlijke druk op de bevolking van Curaçao, waardoor de bevolking wordt belemmerd om bij het referendum in vrijheid een keuze te maken. Mijn standpunt is dat ministerpresident Balkenende en staatssecretaris Bijleveld in duidelijke bewoordingen hebben aangegeven welke afspraken zijn gemaakt en onder welke omstandigheden de schuldsanering kan worden stopgezet. Met de schending van mensenrechten heeft dat niets te maken.

2. De opmerking van de heer Peterson dat ik de ‘gedocumenteerde toelichting’ van de stelling van de heer Martina niet met documenten weerleg en het bij een ‘loze uitspraak’ laat, is – zacht uitgedrukt – zwak te noemen. Dat in dit geval sprake zou zijn van een schending van mensenrechten staat namelijk niet vast, laat staan dat de heer Martina dat met documenten zou hebben gestaafd. Het internationale toetsingskader is bekend en het verschil van mening gaat over de interpretatie daarvan. Mijn interpretatie baseer ik op de talloze stukken die ik over dit onderwerp heb gelezen en die mijns inziens voldoende basis voor mijn opvatting verschaffen.

3. Volgens de heer Peterson had Nederland zelfs geen voorwaarden aan de schuldsanering mogen stellen, want dat levert reeds een schending van mensenrechten op. Het staat hem vrij deze opvatting te verkondigen, maar deze vindt geen steun in het (internationale) recht.

4. De heer Peterson is nogal ‘economical with the truth’ waar hij stelt dat ik inzake de discussie over mensenrechten al eens door mijn kantoorgenoot Douwe Boersema terecht zou zijn gewezen. Dat is simpelweg niet waar. De overigens niet door de heer Boersema beargumenteerde opmerking, waarop de heer Peterson kennelijk doelt, ging over een heel ander onderwerp, namelijk over de staatsrechtelijke kant van de aanwijzingsbevoegdheid. Als de heer Peterson wil weten hoe de heer Boersema over mensenrechten denkt, dan moet hij zijn proefschrift maar eens lezen (Dr. D.A.A. Boersema, ‘Mens mensura iuris. Over rechtsbewustzijn, gelijkheid en mensenrechten’).

5. In de discussie tussen de heer Martina en mij ging het niet om de vraag of bij het referendum ‘sí’ of ‘no’ gestemd zou moeten worden. De heer Peterson brengt dit element nu in de discussie door mij te verwijten dat ik een ‘in juridische zin niet goed te verdedigen voorkeur’ voor ‘sí’ heb en dat ik daarvoor dus andere ‘niet gegronde motieven’ heb. Ik zou niet weten welke juridische gronden er zouden zijn om niet voor ‘sí’ te zijn. In dat verband verwijs ik de heer Peterson overigens naar de reactie van rechter Bob Wit op een interview van Radio Direct met zijn kantoorgenoot ‘Peppie’ Sulvaran (http://www.curacaolaw. com/rechter-bob-wit/).

6. Overigens ben ik, maar dat is genoegzaam bekend, voor ‘sí’. Die optie geeft namelijk de beste startpositie om te werken aan belangrijke onderwerpen als scholing, werkgelegenheid, culturele ontplooiing, gelijke kansen, een schoon milieu, betere gezondheidszorg, goede huisvesting en noem maar op. Dat zijn de mensenrechten die er hier en nu concreet toe doen. Ik stem dan ook niet ‘sí’ om er zelf beter van te worden, maar voor Curaçao en de bevolking van Curaçao. Het gaat om de toekomst van ons allemaal.

7. Volgens de heer Peterson is wat betreft Nederland sprake van een koloniale mentaliteit, waarvan machtsmisbruik een kenmerkende eigenschap is. Het koloniale verleden, de slavernij en de slavenhandel zijn inktzwarte bladzijden in de geschiedenis, waaraan alleen maar met afschuw kan worden gedacht. Maar de tijden zijn gelukkig wel veranderd, ook al drukken Nederlandse politici zich niet zelden uit in bevoogdende en dus ook mij irriterende bewoordingen.

Maar wie mocht denken dat Nederland uit is op rekolonisatie van Curaçao begrijpt weinig tot niets van de gedachtewereld van de Nederlandse politici.

President Obama heeft zich bij herhaling uitgelaten over het slavernijverleden van de Verenigde Staten. Zijn boodschap is helder:

‘De treurigheid van de geschiedenis biedt geen aanknopingspunten voor een betere toekomst. Alles van vroeger is jammer. Wij moeten de bladzijde omslaan. Wij beginnen opnieuw’.

8. Dat er ook op Curaçao, bij tijd en wijle, sprake is van racisme is mij inderdaad niet ontgaan. Curaçao is een smeltkroes van culturen en dan gebeuren er wel eens dingen die niet zouden mogen gebeuren. Onheus is de persoonlijke aanval van de heer Peterson wanneer hij mij verwijt dat ik niet oprecht ben als het gaat om de strijd tegen racisme.

Dat verwijt is enkel gebaseerd op het feit dat ik een aantal door de heer Peterson nu pas genoemde punten in de discussie met de heer Martina niet heb aangekaart. Maar dat is volstrekt onvoldoende basis om mijn integriteit, en dan nog wel publiekelijk, in twijfel te trekken.

9. Ronduit schokkend is de stelling van de heer Peterson dat op Curaçao sprake is van ‘apartheid’, waarbij hij wijst op ‘baaien of horecagelegenheden, waar vrijwel alleen in Nederland als autochtoon aangemerkte Nederlanders komen of zelfs de meest simpele banen krijgen’. Dat is een uitspraak die erg lijkt op sterk rechtse geluiden in Nederland en die er op neerkomen dat ‘buitenlanders’ de banen (en baaien) inpikken die van ‘ons’ zijn.

Nog even los van de formeel- juridische benadering over de toelating van mensen ‘van buiten’, want die toelating is wettelijk geregeld, is het niet zo dat uitbaters van bijvoorbeeld horecagelegenheden op Curaçao selecteren op ras of huidskleur.

Door de hotel- en horecawereld op Curaçao is in de afgelopen jaren bij herhaling aangegeven dat het moeilijk is om vooral Curaçaose jongeren te interesseren voor een baan in bijvoorbeeld de bediening en dat er een zekere weerstand lijkt te bestaan tegen banen waarbij het gaat om serviceverlening. Er zijn daarom ook initiatieven ontplooid om met name die jongeren ook in deze sector aan werk te helpen, waarbij ik slechts het opleidingshotel als voorbeeld noem.

10. De heer Peterson maakt er melding van dat er door sommige ‘sí’-aanhangers intimiderend campagne zou zijn gevoerd tegen burgers van Latino-afkomst en dat gezegd zou zijn dat zij bij een ‘no’-uitslag hun Nederlandse nationaliteit en paspoort zouden verliezen en dat medici onder hen geen SVB-vergoedingen meer zullen genieten.

Ik weet simpelweg niet of er individuen zijn die dat hebben gezegd, maar ik neem daar zonder voorbehoud afstand van. Mijn zorgen over de ‘no’-campagne betroffen echter niet alleen individuen, want er zijn diverse gevallen van individuele intimidatie bekend, maar ook groepen binnen en officiële vertegenwoordigers van het ‘no’-kamp.

Ik volsta hier met te verwijzen naar het stuk ‘Stop racisme op Curaçao’ wat is te vinden op www.kuradigital.com. Ook deze bladzijde in onze geschiedenis moeten we zo snel mogelijk omslaan. Vanaf nu moeten we eendrachtig aan onze gezamenlijke toekomst gaan bouwen!

De heer Karel Frielink is als advocaat en partner verbonden aan Spigthoff Advocaten & Belastingadviseurs.

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Gezond verstand: Wordt het ‘sí’ of wordt het ‘no’?

Gezond verstand Wordt het ‘sí’ of wordt het ‘no’? Kiest de bevolking voor voortzetting van de in gang gezette koers, of wordt tegengestemd? Pas gisteravond heeft een naar het aanziet betrouwbaar opgezette opiniepeiling enig inzicht gegeven in de heersende meningen. Daarbij lijkt de voorsprong van ‘sí’ te zijn toegenomen, maar er blijft altijd een onzekerheidsmarge. Verder lezen

Boersema ‘Klaar voor referendum’

Willemstad – Volgens Douwe Boersema, voorzitter van de referendumcommissie, is Curaçao klaar voor het referendum. ,,We hebben een goede organisatie en veel ervaren mensen. Daarin voorzie ik geen problemen.”

En dat is maar goed ook, zo zegt Boersema: ,,Want ik denk dat niemand zit te wachten op enkele weken uitstel.” Boersema wil maar zeggen, het eiland is klaar voor het referendum. Verder lezen

Spong over politiek en georganiseerde misdaad ‘Statuut is te weinig dwingend ‘

Willemstad –

,,In het statuut zijn helaas geen dwingende bepalingen opgenomen voor de naleving van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en slechts een algemene maatregel van Rijksbestuur komt een beetje in de richting om internationale regelingen te kunnen afdwingen, maar het is onvoldoende.”

,,Het lijkt mij zonneklaar dat een minister die willens en wetens mensenrechten niet naleeft zo crimineel is als de pest en strafrechtelijk vervolgd moet (kunnen) worden”,

aldus Rob Spong tijdens zijn lezing aan de Vrije Universiteit gisteren bij het seminar getiteld ‘politiek en georganiseerde misdaad’. De advocaat ging daarbij dieper in op de situatie op de Antillen.

Op het punt van de naleving van de EVRM schieten de Nederlandse en Antilliaanse wetgeving schromelijk tekort, aldus de advocaat die vervolgt:

,,Wel heeft de Antilliaanse wetgever uitgebreid aandacht besteed aan onder meer de internationaal vereiste terrorismewetgeving. Maar voor zover valt na te gaan wemelt het daar op de Antillen niet van zoveel terroristen als hier (Nederland, red.).”

Over de witwaswetgeving stelt Spong dat die wel aan de moderne eisen van deze tijd is aangepast.

,,En witwassen is naar men zegt op deze ‘sunny islands’ geen onbekend verschijnsel. Niet in de allerlaatste plaats omdat de Antilliaanse of beter nog de Arubaanse wetgever ruim tien jaar geleden, met hulp overigens van het Nederlandse ministerie van justitie, een perfect witwasinstrumentarium ontwierp in de figuur van de Arubaanse vrijgestelde vennootschap.”

Deze ondernemingsvorm uit 1988 heeft als doel om de offshore-activiteiten te bevorderen. De AVV kan gebruikt worden voor financierings,- beleggings-, handels-, en houdstersactiviteiten, zoals het houden van in het buitenland gelegen onroerend goed of andere vermogensbestanddelen. De AVV is bedoeld voor niet-ingezetenen van Aruba. Spong:

,,De strekking van mijn verhaal is duidelijk: de Antilliaanse c.q. Arubaanse justitie plengt krokodillentranen. Want wie, gelijk als het Paard van Troje, zelf een schitterend witwasinstrumentarium creëert, moet niet gaan jammeren als de burgerij daarvan dankbaar de vruchten plukt.”

In zijn lezing geeft Spong vervolgens enkele voorbeelden van Antilliaanse politici die hij in zijn praktijk heeft meegemaakt. De relatie echter met de georganiseerde criminaliteit, is in ieder geval niet vastgesteld, zegt hij daarbij.

,,Het betrof in alle gevallen valsheid in geschrift en omkoping, in het dagelijkse spraakgebruik corruptie geheten.”

Spong noemt vervolgens Claude Wathey, een niet bij naam genoemde gedeputeerde die geld zou hebben ontvangen van derden om hem ertoe te bewegen de privatisering van het cellulair net van de Curaçaose Setel nv te gunnen aan een ander (de omkoper) en Anthony Godett die veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk wegens het medeplegen van valsheid in geschrift en witwassen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Premier met nepstem in ‘nee’-reclame

Willemstad – Het ‘nee’-kamp heeft een nieuwe reclamespot op tv en op de website www.votano. com waarin een foto van minister- president Emily de Jongh- Elhage te zien is en haar stem geïmiteerd wordt in een voiceover waarin de bevolking om vergiffenis wordt gevraagd.

De premier kijkt op de foto ernstig en somber, en vraagt de bevolking om vergiffenis omdat haar partij allerlei beloftes niet is nagekomen.

,,Sorry dat de rijken steeds rijker zijn geworden en de armen steeds armer, maar het kan niet anders, wij zijn nu eenmaal de partij van de rijken”, zegt de stem smekend.

,,Vergeef ons dat het nu al zeker is dat wij jullie alweer zullen teleurstellen, maar wanneer leren jullie het nou eens?” De spot eindigt met een wegebbende herhaling van ‘pordón, pordón, pordón’.

De PAR laat in een reactie weten de spot ‘vol verbazing en afkeer’ te hebben bekeken.

,,Bij gebrek aan argumenten probeert men nu de goede naam van onze politiek leider te belasteren. Dit is onacceptabel en betreft een manipulatieve, tendentieuze en lage daad.”

,,Het is triest dat wij zover hebben moeten komen dat er zo op emoties van het volk ingespeeld moet worden.” ,,Dit is een schande voor ons die een gezond verlangen hebben naar een nieuw land en daar naartoe werken.”

 

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Peterson: ‘Frielink blijf bij de les’

Door Chester Peterson – Over mensenrechten, schuldsanering en het referendum (4)

KFO advocaat mr. Chester Peterson van S&P Lawyers

Vice-deken en advocaat mr. Chester Peterson : ‘Frielink blijf bij de les’

In de discussie aangaande mensenrechten, schuldsanering en het referendum, lijkt het er op dat de heer Frielink zich bij de les moet houden. Het in de les aan de orde zijnde discussiepunt is namelijk enkel of de Nederlandse stellingname, althans de conditionering door de heer Balkenende en mevrouw Bijleveld, in de zin dat, indien de Curaçaose bevolking ‘nee’ stemt, de schuldsanering geen doorgang zal vinden, wel of geen inbreuk maakt op een grondrecht van de Curaçaose burger. Verder lezen

AD | Bankiers voor ‘ja’ bij referendum

‘Afwachtende houding investeerders’

Willemstad – De Curaçao Bankers Association (CBA) staat achter ‘sí’ bij het referendum. Dat zegt voorzitter Eric Garcia, zelf directeur van Girobank. De bankiersvereniging steunt het uitonderhandelde pakket en is ervan overtuigd dat wat op tafel ligt gunstig is voor Curaçao.

Een formeel standpunt in de vorm van een persverklaring heeft de vereniging nog niet naar buiten gebracht, maar volgens Garcia zitten alle aangesloten op dezelfde lijn.

,,En dat is beslist ‘ja’. Niet per se omdat dit direct of alleen goed is voor de bancaire sector – misschien in eerste instantie juist zelfs niet, omdat naar verwachting de rente zal dalen – maar het is zeker op de lange termijn in het voordeel van de bevolking en van de economie en daarmee ook van de werkgelegenheid.”

Bij de bankiersvereniging CBA zijn aangesloten: Maduro & Curiel’s Bank, RBTT Bank, Girobank, Banco di Caribe, Orco Bank, Fortis Bank en SFT Bank. Garcia gaf zijn persoonlijke steun voor ‘sí’ al aan in het programma Sinergia.

MCB-directeur Chicu Capriles sprak zijn voorkeur ook reeds uit, onder andere in een vraaggesprek met de Wereldomroep. SFT-directeur Leo Rigaud is actief betrokken bij de ‘sí’-campagne. Tijdens een presentatie enige tijd geleden gaf Suresh Sookoo, topman van RBTT Financial Group in Trinidad – moederbedrijf van RBTT Nederlandse Antillen – aan dat het pakket bijzonder gunstig is voor Curaçao.

Lokale bankiers merken bij potentiële investeerders duidelijk ‘een afwachtende houding’, zo merkt het vandaag bekend geworden jaarverslag van Girobank op. Eerder liet de MCB-top zich in gelijke woorden uit. Eerst moet de uitslag van het referendum bekend zijn, voordat een beslissing wordt genomen om de geplande investering wel of niet door te zetten.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

‘Stop misbruik referendum’

Willemstad – DP-leider Norbert George vindt dat het referendum van 15 mei niet voor politieke doeleinden mag worden misbruikt. In een persconferentie gisteren in de sede van de DP aan de Piscaderaweg 1 zei de partijleider teleurgesteld te zijn dat het referendum door andere partijen wel wordt gebruikt als ‘ordinaire verkiezingscampagne’.

,,We zullen niet toestaan dat dit ons volk verdeelt. In een referendum moet het volk zich uitspreken, niet de politici”, aldus George.

Vandaar herhaalde hij dat hij geen stemadvies geeft.

,,Iedereen moet zelf de afweging maken. Partijleden kunnen zowel ‘sí’ als ‘no’ stemmen, ze blijven lid van deze partij.”

Verder lezen

Frielink: Over mensenrechten, schuldsanering en het referendum (3)

Door Karel Frielink Over mensenrechten, schuldsanering en het referendum (3)

Mr. Karel Fielink: "Steeds hetzelfde verhaal van advocaat mr. Eldon Sulvaran”

Mr. Karel Fielink: “Steeds hetzelfde verhaal van advocaat mr. Eldon Sulvaran”

Het doet mij deugd dat de heer Don Martina op mijn opiniestuk heeft gereageerd. Ik zal zijn reactie puntsgewijs bespreken. 1. Volgens de heer Martina leg ik hem woorden in de mond die hij niet heeft gebruikt.

Ik schreef, kort gezegd, dat de heer Martina Nederland, en met name minister-president Balkenende en staatssecretaris Bijleveld, beschuldigt van machtsmisbruik en van het schenden van mensenrechten, omdat Nederland zou hebben gedreigd de schuldsanering stop te zetten als ‘no’ bij het op 15 mei 2009 te houden referendum zou winnen, waarbij hij zich beroept op VN-Resolutie 2625. Verder lezen

‘Nee’ is slecht voor bevolking

Willemstad – Een ‘nee’ als uitslag van het referendum op Curaçao is slecht voor de bevolking en betekent een ‘terugval in de tijd’ voor Curaçao. Dat vindt Jaime Saleh, bijzonder hoogleraar Constitutioneel Koninkrijksrecht aan de Universiteit Utrecht, tevens oud-gouverneur van de Nederlandse Antillen en voormalig president van het Gemeenschappelijk Hof. Verder lezen

‘No’-kamp oneens met voorlichting

Willemstad – Het ‘no’-kamp heeft aangegeven problemen te hebben met een voorlichtingsbijeenkomst die rond het referendum georganiseerd werd door het Bestuurscollege (BC).

In een brief van advocaat Chester Peterson van advocatenkantoor Sulvaran & Peterson aan voorzitter Douwe Boersema van de referendumcommissie, wordt gesteld dat het BC wellicht in strijd met de internationaalrechtelijke normen en regels heeft gehandeld. Verder lezen